top of page

CSRD, 4 písmena, kterým by měla každá společnost v roce 2023 rozumět


CSRD vychází ze stávající směrnice o nefinančním výkaznictví (NFRD) a rozšiřuje rozsah požadavků na vykazování udržitelnosti. Podle CSRD budou velké společnosti s více než 500 zaměstnanci povinny podávat zprávy o řadě témat udržitelnosti, včetně environmentálních, sociálních a správních otázek (ESG). Cílem je poskytnout investorům a zúčastněným stranám lepší představu o výkonnosti společnosti v oblasti udržitelnosti a povzbudit společnosti ke zlepšení jejich postupů v oblasti udržitelnosti.


Aby společnosti v celé EU splnily požadavky CSRD, budou muset shromažďovat a vykazovat řadu údajů. V tom jim může pomoci společnost Green0meter. Green0meter je softwarová platforma, která usnadňuje a zefektivňuje podávání zpráv o udržitelnosti. Platforma automatizuje sběr, analýzu a vykazování dat, čímž společnostem uvolňuje čas a zdroje, aby se mohly soustředit na strategii a opatření v oblasti udržitelnosti.


Green0meter poskytuje řadu ukazatelů udržitelnosti, včetně emisí uhlíku, spotřeby energie, spotřeby vody, produkce odpadu a sociálního dopadu. Tyto metriky lze použít k porovnání výkonnosti společnosti s obdobnými společnostmi v oboru a ke sledování pokroku v čase. Platforma také poskytuje přehledy a zprávy o udržitelnosti, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám společnosti nebo odvětví.


Pojišťovny jsou další klíčovou zainteresovanou stranou, která může mít z výkaznictví udržitelnosti prospěch. Pojišťovny stále častěji zahrnují faktory ESG do svých upisovacích a investičních rozhodnutí, protože si uvědomují rizika a příležitosti spojené s otázkami udržitelnosti. Pojišťovny mohou údaje o udržitelnosti využívat k posouzení rizikového profilu společnosti a podle toho upravovat pojistné. Green0meter může společnostem pomoci poskytnout údaje o udržitelnosti, které pojišťovny vyžadují, což může vést k lepšímu řízení rizik a výhodnějším pojistným podmínkám.

Kromě své softwarové platformy poskytuje Green0meter také metodické poradenství, které pomáhá společnostem vytvářet robustní strategie udržitelnosti a rámce pro podávání zpráv. To může být užitečné zejména pro společnosti, které s vykazováním udržitelnosti začínají nebo chtějí zlepšit své stávající postupy.


Celkově představuje CSRD důležitý krok vpřed pro udržitelnost podniků v EU a Green0meter může společnostem pomoci splnit nové požadavky na vykazování a zároveň podpořit pokrok v otázkách udržitelnosti. Pomocí nástroje Green0meter mohou společnosti prokázat svůj závazek k udržitelnosti a splnit rostoucí očekávání investorů, zúčastněných stran a zákazníků.

Comments


bottom of page