top of page

Týká se vaší firmy regulace deforestace?deforestation, EUDR, EUDR regulation, deforestace, collage

Deforestace představuje globální problém s rozsáhlými důsledky pro životní prostředí, ekonomiku a společnost. V posledních desetiletích došlo k výraznému poklesu lesních ploch po celém světě, přičemž hlavní příčiny zahrnují zemědělskou expanzi, těžbu dřeva, urbanizaci a další činnosti. Ztráta lesů vede k narušení biologické diverzity, změně klimatu a snižování kvality půdy, což má dalekosáhlé dopady na ekosystémy a lidské populace.


Přijetí EUDR a nová Lesnická strategie EU 


V reakci na tyto výzvy přijala EU v roce 2023 "EUDR" – Nařízení o odlesňování. To ukládá společnostem, které uvádí specifické komodity na trh EU nebo z něj vyváží, aby prokazovaly, že produkty nepocházejí z nedávno odlesněné půdy, nebo že nepřispěly k degradaci lesů. Mezi komodity které jsou asociováné s výsokým rizikem deforestace můžeme zařadit nasledující produkty:


  • Hovězí maso

  • Sója

  • Palmový olej

  • Kakao

  • Káva

  • Kaučuk

  • Dřevo a dřevěné výrobky

EUDR vstupuje v platnost od prosince 2024.

 

Společná vize pro evropské lesnictví, jakou představuje nová Lesnická strategie EU do roku 2030, je nezbytná pro řešení výzev spojených s klimatickými změnami. Strategie zdůrazňuje potřebu spolupráce mezi členskými státy, aby se zvýšila odolnost a udržitelnost evropských lesů. Přizpůsobení se novým regulacím, jako je EUDR, je klíčové pro ochranu lesů a podporu udržitelného rozvoje v Evropě i na celém světě.

 

Hlavními pilíři strategie jsou ochrana, obnova a udržitelné využívání lesních ekosystémů s cílem zajistit jejich zdraví a odolnost. Dalším důležitým aspektem strategie je posílení spolupráce a koordinace mezi členskými státy, soukromým sektorem, vědeckou komunitou a občanskou společností. Strategie rovněž uznává klíčovou roli lesů v bioekonomice a jako zdroje obnovitelných surovin, které mohou přispět k redukci závislosti Evropy na fosilních palivech a snížení emisí skleníkových plynů.

 

Změny v praxi  

 

Aby firmy působící v lesnickém a dřevařském sektoru EU byly v souladu s novou EUDR, musí podniknout konkrétní kroky k zajištění udržitelného a transparentního obchodu s dřevem. EUDR, která staví na základech Evropské unie regulace dřeva (EUTR), zavádí přísnější požadavky na sledovatelnost a odpovědnost v dodavatelském řetězci dřeva a dřevěných produktů, a to konkrétně:

 

Posílení náležité péče: Firmy musí zavést nebo vylepšit procesy náležité péče, aby bylo možné důkladně hodnotit a minimalizovat rizika spojená s nelegální těžbou a deforestací v jejich dodavatelských řetězcích. To zahrnuje podrobnou analýzu původu, druhu a množství dřeva a dřevěných produktů.

Implementace geolokačních technologií: Jedním z nových požadavků EUDR je použití geolokačních dat pro potvrzení, že produkty nepocházejí z oblastí postižených deforestací. Firmy by měly investovat do technologií a systémů, které umožňují sledování geografické polohy svých dřevěných zdrojů.

Zvýšení transparentnosti dodavatelského řetězce: Firmy jsou povinny udržovat detailní záznamy o svém dodavatelském řetězci, včetně informací o původu, druhu a množství dřeva až k jejich původu. To vyžaduje zlepšení interních systémů zaznamenávání a reportingu.

Příprava na sankce: EUDR zavádí přísnější sankce pro firmy, které nedodrží regulace. Je tedy nezbytné, aby firmy nejen implementovaly potřebné procesy pro dosažení souladu, ale také aby se průběžně ujišťovaly, že tyto procesy jsou účinné a aktualizované v souladu s nejnovějšími legislativními změnami.

 

Dopady v Česku


Česká republika jako členský stát EU se musí přizpůsobit požadavkům EUDR. To znamená, že české lesnické a dřevařské podniky budou muset implementovat systémy náležité péče, aby zajistily, že jejich produkty nejsou spojeny s nelegální těžbou nebo deforestací. Česká vláda a soukromý sektor mohou spolupracovat na rozvoji národních rámců a směrnic, které podporují udržitelné lesnictví a zajišťují dodržování EUDR.

 

Pro Českou republiku, stejně jako pro ostatní členské státy, nová Lesnická strategie EU společně a EUDR představují výzvu a příležitost v jednom.

 

Výzvou je povinnost reportingu, adaptace národního lesnického hospodářství na nové cíle a požadavky strategie, včetně zvýšení biodiverzity lesů, podpory udržitelného lesnictví a zapojení veřejnosti do ochrany a obnovy lesů.

 

Příležitostí je využití podpory a financování ze strany EU pro projekty zaměřené na obnovu a ochranu lesů, výzkum a inovace v lesnictví a vzdělávání a osvětu v této oblasti. Realizace Lesnické strategie tak může přispět k posílení udržitelného rozvoje, ochraně přírody a boji proti klimatickým změnám v České republice i v celé EU.

 

Green0meter EUDR Tracking

 

Náležitá péče v dodavatelském řetězci je klíčem k řešení problému odlesňování, nicméně dnes je pro řádu společností velkou výzvou. Mezí hlavní bariéry nepochybně patří sběr dat v rozsáhlém globalizovaném dodavatelském řetězci a prokazování skutečnosti, že se drobní pěstitelé nepodílejí na deforestaci.

 

Právě proto Green0meter vyvinul řešení, které pomůže nejen bojovat s deforestací, ale také ulehčí sběr dat v dodavatelském řetězci a uleví drobným farmářům v rozvojových zemích, které se nacházejí pod tlakem legislativy.

 

Green0meter EUDR Tracking zjednodušuje sběr a konsolidaci dat o odlesňování v dodavatelském řetězci. Sběr dat začíná pomocí jednoduché aplikace pro drobné farmáře, která využívá precizní satelitní data a nevyžaduje připojení k internetu. Následně se data sbírají a analyzují v platformě Green0meter, která vyhodnocuje veškerá klíčová rizika spojená s deforestací (např. vlastnictví půdy, soulad s platnou legislativou, ochranu ekosystému a ohrožených druhů apod.) a navíc nabízí cesty k mitigaci těchto rizik. Platforma umožňuje monitoring celého dodavatelského řetězce od malých po nejvyšší subjekty.
 

Comments


bottom of page