top of page

Získání dotací z Evropské unie na úspory energie prostřednictvím Green0meter Studio
Důležitost úspor energie

Úspory energie hrají klíčovou roli v boji proti klimatickým změnám a udržitelnému rozvoji. Průmyslový a energetický sektor jsou zodpovědné za značnou část emisí skleníkových plynů, a proto je nezbytné, aby tyto odvětví přijala opatření ke snížení své uhlíkové stopy. Úspory energie nejen pomáhají životnímu prostředí, ale také snižují náklady a zvyšují konkurenceschopnost firem.

Evropská unie a Obnovitelné zdroje

Evropská unie věnuje značnou pozornost podpoře projektů zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů a zlepšení energetické účinnosti. K tomu slouží různé fondy a dotace, včetně Modernizačního fondu, který je určen pro ekologizaci průmyslových podniků zapojených do systému EU ETS (Emission Trading System).

Green0meter Studio a získání dotací

Green0meter Studio nabízí jednoduché a efektivní řešení pro firmy, které chtějí žádat o dotace na projekty úspor energie z Evropské unie. Díky certifikovanému výpočtu uhlíkové stopy a spolupráci s odborníky a certifikačními orgány firma může jednoznačně prokázat své snížení emisí a dosažení udržitelnějších provozních postupů.

Typy projektů podporovaných z Evropských fondů

1. Zlepšení energetické účinnosti: Podpora projektů, které zvyšují účinnost využívání energie a snižují energetickou náročnost výroby a průmyslových procesů.

2. Využívání obnovitelných zdrojů energie: Financování projektů, které zahrnují využití obnovitelných zdrojů energie, například fotovoltaických elektráren nebo využití biomasy.

3. Modernizace průmyslových procesů: Podpora projektů, které modernizují průmyslové procesy a snižují emise skleníkových plynů.

4. Zlepšení energetické účinnosti budov: Financování projektů, které snižují energetickou náročnost budov průmyslových podniků.

Postup pro získání dotací

Firmy mohou zažádat o dotace z Modernizačního fondu přes platformu Green0meter Studio. Postup zahrnuje:

1. Registraci na platformě: Firma se zaregistruje na Green0meter Studio a zahájí žádost o dotaci.

2. Certifikovaný výpočet uhlíkové stopy: Firma spolupracuje s platformou na certifikovaném výpočtu uhlíkové stopy, který prokáže snížení emisí.

3. Podání žádosti: Firma podá žádost o dotaci na Modernizační fond.

4. Schválení a financování: Po schválení žádosti obdrží firma finanční podporu na svůj projekt úspor energie.

Závěr

Získání dotací z Evropské unie na úspory energie díky platformě Green0meter Studio se stalo jednodušší a efektivnější. Firmy mohou využít certifikovaný výpočet uhlíkové stopy a podpořit tak své projekty zaměřené na snižování emisí a zlepšení energetické účinnosti. Díky Modernizačnímu fondu mají firmy novou možnost investovat do udržitelného rozvoje a přispět k ochraně životního prostředí.
1 Comment


Juan Álvarez
Juan Álvarez
Aug 22, 2023

Habilitar. Emres

III

Like
bottom of page