ZJISTĚTE skóre udržitelnosti (ESG) Vaší nemovitosti

Chtěli byste znát, jak si Vaše nemovitost v ESG stojí a jaký je její status v porovnání se zbytkem regionu? Vyzkoušejte náš bezplatný ESG dotazník, kde vám na základě 18 otázek řekneme, jak si vedete.

E - Environmental

Environmentální rizika vytvářená společnostmi mají potenciálně negativní dopad na ovzduší, půdu, vodu, ekosystémy a lidské zdraví. Environmentální aktivity společností považované za ESG faktory zahrnují předcházení znečištění ekosystému, snižování emisí a dopadů na klima nebo zveřejňování informací o vlivu na životní prostředí. Mezi pozitivní dopady na životní prostředí patří vyhýbání se environmentálním rizikům nebo jejich minimalizování, snižování nákladů a zvyšování ziskovosti prostřednictvím zvyšování energetické efektivity a snižování regulačních, soudních a reputačních rizik.

S - Social

Sociální rizika se týkají negativních vlivů, který mohou mít společnosti na širokou veřejnost. Těmto rizikům se předchází různými sociálními aktivitami společnosti, jako je například podpora zdraví a bezpečnosti, podpora dobrých vztahů na pracovišti, ochrana lidských práv a zaměření na integritu produktů. Mezi pozitivní důsledky těchto opatření pak patří zvyšování produktivity a morálky pracovníků a zvyšování věrnosti klientely.

G - Governance

Governance rizika se týkají způsobu, jakým jsou společnosti provozovány. Zaměřují se na oblasti jako je řízení podnikových rizik, firemní politika a například nadměrné odměňování vedoucích pracovníků. Jako řešení governance rizik se nabízí například zvyšování rozmanitosti a odpovědnosti představenstva, ochrana akcionářů a jejich práv a pravidelné podávání zpráv a zveřejňování informací. Mezi pozitivní důsledky řízení governance rizik patří sladění zájmů akcionářů a managementu a vyhýbání se nepříjemným finančním překvapením.