ESG kalkulačka - zjištěte esg skóre Vaší společnosti

Chtěli byste znát, jak si Vaše firma v ESG stojí a jaký je její status v porovnání se zbytkem sektoru? Vyzkoušejte náš bezplatný ESG dotazník, kde vám na základě 25 otázek řekneme, jak si vedete.

E - Environmental

Environmentální rizika vytvářená společnostmi mají potenciálně negativní dopad na ovzduší, půdu, vodu, ekosystémy a lidské zdraví. Environmentální aktivity společností považované za ESG faktory zahrnují předcházení znečištění ekosystému, snižování emisí a dopadů na klima nebo zveřejňování informací o vlivu na životní prostředí. Mezi pozitivní dopady na životní prostředí patří vyhýbání se environmentálním rizikům nebo jejich minimalizování, snižování nákladů a zvyšování ziskovosti prostřednictvím zvyšování energetické efektivity a snižování regulačních, soudních a reputačních rizik.

S - Social

Sociální rizika se týkají negativních vlivů, který mohou mít společnosti na širokou veřejnost. Těmto rizikům se předchází různými sociálními aktivitami společnosti, jako je například podpora zdraví a bezpečnosti, podpora dobrých vztahů na pracovišti, ochrana lidských práv a zaměření na integritu produktů. Mezi pozitivní důsledky těchto opatření pak patří zvyšování produktivity a morálky pracovníků a zvyšování věrnosti klientely.

G - Governance

Governance rizika se týkají způsobu, jakým jsou společnosti provozovány. Zaměřují se na oblasti jako je řízení podnikových rizik, firemní politika a například nadměrné odměňování vedoucích pracovníků. Jako řešení governance rizik se nabízí například zvyšování rozmanitosti a odpovědnosti představenstva, ochrana akcionářů a jejich práv a pravidelné podávání zpráv a zveřejňování informací. Mezi pozitivní důsledky řízení governance rizik patří sladění zájmů akcionářů a managementu a vyhýbání se nepříjemným finančním překvapením.

začněte výběrem svého odvětví

Automobilový průmysl 

Automobilový průmysl je strojírenské průmyslové odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou, marketingem a prodejem motorových vozidel.

Bankovnictví a Finanční služby

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k dispozici.

Spotřebitelské výrobky  

Rychloobrátkovým spotřebním zbožím se rozumí takové zboží, které se prodává rychle a za nízkých nákladů.

Chemický průmysl 

Chemický průmysl je obor hospodářství, který se zabývá výrobou chemických produktů. Toto odvětví vyrábí materiály potřebné pro mnoho dalších průmyslových oborů.

Média  

Mediálního průmysl je obor podniků, které umožňují sdílení informací. To zahrnuje operace, jako je rozhlasové vysílání, webové stránky a noviny.

Energetický průmysl 

Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Jedná se zejména o výrobu elektrické energie v elektrárnách a její distribuci.

Zdravotnictví

Zdravotní péčí se rozumí prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrana duševního a fyzického zdraví využitím služeb zdravotního, ošetřujícího a pomocného personálu.

Výrobní průmysl

Lehký průmysl obvykle vyžaduje menší množství kapitálu, než je tomu u těžkého průmyslu. Je orientován na spotřebitele (tzn. většina výrobků lehkého průmyslu je vyráběna pro koncové spotřebitele než na meziprodukty k dalšímu zpracování).

Dopravní průmysl 

Jedná se o souhrn společností podnikající v oblasti přepravy osob, věcí prostřednictvím rozdílných přepravních prostředků.

Farmaceutický průmysl 

Odvětví zahrnuje jejich výzkum, výrobu, distribuci, skladování a výdej (nejčastěji v lékárnách).

Služby 

Zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, jejichž podstatou je poskytování služeb, tedy poskytování práce, znalostí, finančních prostředků, infrastruktury, výrobků nebo jejich vzájemná kombinace.

IT 

Společnosti, které se zabývají procesy shromažďování, zpracování, komunikace informací a také vývojem a provozem informačních systémů a poskytováním informačních služeb.

Maloobchod 

Maloobchod je způsob prodeje zpravidla menšího objemu zboží konečnému spotřebiteli – tedy obchod v malém měřítku.

Oblečení/móda 

Textilní průmysl je odvětví ekonomiky, které zahrnuje všechna zařízení sloužící k výrobě textilií a oděvů průmyslovým způsobem.