Jak malé a střední podniky přistupují k ESG?

České malé a střední podniky mohou brzy čelit novým povinným požadavkům na udržitelnost podle norem udržitelnosti EU. Na úrovni Evropské unie (EU) se v současné době připravuje novela Směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zvaná Non-Financial Reporting Directive (NFRD), neboli Směrnice pro nefinanční reporting . Tato směrnice zavádí podrobnější požadavky na informace podle povinných norem udržitelnosti EU. Pokud by byly požadavky přijaty ve stávající podobě, vztahovaly by se tyto změny na velké podniky od 1. ledna 2024 (za finanční rok 2023) a na malé a střední podniky od 1. ledna 2026.

Udržitelnost se často nazývá také ESG. Tato tři písmen jsou zkratkou z anglického Environment, Social a Governance. Neboli oblastí týkajících se Životního prostředí, Sociálních aspektů a oblastí Řízení. Z minulosti možná malé a střední podniky znají zkratku CSR, neboli Corporate Social Responsibility – ESG je tak trochu jejím nástupcem. Zkratka ESG se pak poprvé objevila již v roce 2005. Tyto tři pilíře, neboli E, S a G nejsou zvoleny náhodou. Odpovídají třem pilířům udržitelného rozvoje tak jak je prosazuje například Organizace spojených národů.

Malé a střední podniky si však zatím neví rady, jak měřit aspekty ESG. Navíc téma ESG je pro malé a střední podnikatele obtížně uchopitelné, nebudí v podnikatelích důvěru a pokud bude spojeno s další administrativou, jen prohloubí averzi.

Navíc může být výpočet ESG reportů spojen s možnými dodatečnými výdaji, pokud se malé a střední podniky nerozhodnou výpočet provést sami. Cena se může pohybovat až v desítkách tisíc korun, což může být pro podniky zátěží. V současné době bývá výpočet ESG faktorů prováděn manuálně, což zabírá spoustu času, a při rostoucích mzdách zvyšuje i finální cenu. Proto tu ovšem vznikají startupy jako například Green0meter, které se zaměřují na automatizaci nápočtu ESG skóre, přípravy ESG reportů a automatizovaným doporučením pro optimalizaci ESG skóre malých a středních podniků.

Mezi hlavní malé a střední podniky, které mají zájem o výpočet svého ESG skóre se dnes řadí především 3 typy společností. Prvním skupinou jsou výrobní podniky, které dodávají své výrobky velkým, nadnárodním korporacím. Příkladem jsou české společnosti působící v automobilovém průmyslu. Druhou skupinou jsou společnosti, které to dělají z přesvědčení a vidí v ESG přidanou hodnotu pro společnost. Třetí skupinou jsou pak společnosti žádající o evropské dotace.

Podíl odvětví na žádostech o ESG výpočet

Kladné ESG skóre ale může být i obchodní příležitostí pro české malé a střední podniky nejen v evropských dodavatelských řetězcích. A nejen v dodavatelských řetězcích, až 65 procent Čechů je ochotno si připlatit za produkt, který je společensky odpovědný. Kladné ESG skóre může také kladně působit jako nástroj pro efektivní nábor. Pro 94 procent dnešních vysokoškoláků je důležité, aby se jejich budoucí zaměstnavatel choval společensky odpovědně, jak ukázal průzkum společnosti IPSOS z roku 2019.

Je tedy jasné, že udržitelnost a související ESG reporting se mohou i přes stávající nevoli a dodatečné povinnosti stát důležitou součástí firemní konkurenceschopnosti.