top of page

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas priorytetem. Dlatego też zgodnie z odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej dalej „RODO”), pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku ze świadczeniem przez nas usług.

 

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Digital & Legal s.r.o., nr ID 07638990, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Dział C, wpis 304555/MSPH (zwana dalej „Administratorem”).
Dane kontaktowe Administratora to: e-mail: info@green0meter.com
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź większa liczba szczególnych elementów składowych fizycznych, tożsamość fizjologiczna, genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

 

2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnej określonej w artykule III. Czy:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko osoby kontaktowej);

 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

 • dane dotyczące komunikacji i interakcji (np. informacje o naszym wzajemnym kontakcie, rozpatrywaniu reklamacji i zgłoszeń serwisowych).

 

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz w ramach naszej współpracy biznesowej, na podstawie następujących podstaw prawnych i w następujących celach

 • wykonanie umowy i/lub wykonanie działań przedumownych;

 • wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na nas przez odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności ustawę nr 586/1992 Sb. o podatkach dochodowych, z późniejszymi zmianami, ustawę nr 563/1991 Sb. o rachunkowości, ze zmianami, ustawę nr 563/1991 Dz.U. nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr 235/2004 Sb. o podatku od wartości dodanej, z późn. zm.);

 • prawnie uzasadniony interes w związku z ochroną i egzekucją naszych potencjalnych roszczeń;

 • zgoda na dostosowywanie ofert i reklam do Twoich preferencji w oparciu o tzw. pliki cookies. Więcej informacji na temat tego przetwarzania można znaleźć w Polityce plików cookie

 

4. Okres przechowywania danych
Administrator przetwarzając Twoje dane przestrzega zasad minimalizacji danych i przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne. Okresy archiwizacji wynikają z odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z decyzji administratora o zapewnieniu ochrony prawnie uzasadnionych interesów. Po upływie okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zawarcia odpowiedniej umowy w celu zapewnienia realizacji naszych zobowiązań umownych oraz prawnie uzasadnionego interesu w postaci ochrony i egzekucji naszych ewentualnych roszczeń. Dokumenty podatkowe zawierające Twoje dane osobowe zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług będziemy archiwizować przez okres 10 lat.

 

5. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)
Przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się administrator. W związku ze świadczeniem naszych usług Twoje dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom realizującym określone czynności w ramach naszych usług. Podmioty te są upoważnione do przetwarzania danych wyłącznie w celu wykonania działalności, do której zostały upoważnione przez administratora. W takim przypadku Twoja zgoda nie jest wymagana do celów przeprowadzenia czynności przetwarzania, ponieważ takie przetwarzanie jest bezpośrednio dozwolone przez prawo.
Podwykonawcami mogą być podmioty

 • Dostawcy usług IT, w tym przechowywania w chmurze i usług bezpieczeństwa IT (np. Salesforce.com, Microsoft)

 • zaangażowane w dostawę towarów/usług/obsługę płatności w ramach umowy (np. Stripe)

 • świadczenie usług e-commerce i innych usług związanych z prowadzeniem handlu elektronicznego,

 • świadczenie usług marketingowych.

Odbiorcy mają pewność wysokiego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. W przypadku przekazywania danych poza UE będą obowiązywać zasady zapewniające odpowiedni i porównywalny poziom ochrony z poziomem ochrony w UE.

 

6. Twoje prawa
Zgodnie z RODO tak

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, informacje te przekażemy Ci przede wszystkim za pośrednictwem formularza znajdującego się tutaj,

 • prawo do sprostowania danych osobowych,

 • w określonych przypadkach prawo do usunięcia danych osobowych,

 • ograniczenie przetwarzania,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych.

W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi oraz w celu realizacji powyższych praw, które przetwarzamy, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Lucie Poulová (lucie.poulova@green0meter.com)
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, tel.: 234 665 111, strona internetowa: www.uoou.cz), jeśli uważasz, że Twoje prawo do naruszenia ochrony danych osobowych lub zwrócić się do sądu.
Nie mają Państwo obowiązku podawania nam swoich danych osobowych, jednakże bez podania niezbędnych danych osobowych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji Państwa jako kontrahenta nie jest możliwe zawarcie umowy i zapewnienie jej wykonania.

 

7. Regulamin Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Administrator oświadcza, że

 • podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych,

 • dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora.

 

8. Postanowienia końcowe

 • Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami polityki prywatności i akceptujesz ją w całości.

 • Administrator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję polityki prywatności na swojej stronie internetowej.

Data aktualizacji: 18.08.2023.​

bottom of page