top of page

Warunki korzystania

Niniejsze warunki („Warunki”) określają ogólne warunki pomiędzy Greenometer s.r.o. („Green0meter”, numer rejestracyjny 07638990) i Tobą, jeśli zdecydujesz się na korzystanie z produktów, stron internetowych i usług Green0meter („Usługi”).
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Zgadzając się na nie, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na Warunki. Jeśli zostaną zaakceptowane, niniejsze Warunki stanowią wzajemne zobowiązanie. Jeśli zgadzasz się na Warunki w imieniu podmiotu (takiego jak Twój pracodawca lub firma, dla której pracujesz), akceptując Warunki, oświadczasz, że masz upoważnienie prawne do związania tego podmiotu. W takim przypadku podmiot ten uważamy za naszego klienta.

 

1. USŁUGI I ICH WYKORZYSTANIE
Zielony0metr

 • świadczy usługi konsultingowe ESG,

 • obsługuje stronę internetową www.green0meter.com,

 • udostępnia platformę Green0meter, dostępną pod adresem app.green0meter.com, która po założeniu konta użytkownika zapewnia dostęp do następujących usług:

  • Moduł Green0meter CO2

  • Moduł CSRD Green0meter

  • Moduł SFDR Green0meter

  • Moduł ESG Green0meter

  • Każdy inny moduł będący częścią usług Green0meter.

Strona internetowa

 1. Green0meter jest właścicielem wszelkich praw, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, do faktycznej zawartości Serwisu, w tym tekstów i projektów, grafik, znaków towarowych, logo, generowanych raportów i rekomendacji, a także do wyboru i układu plików zawartych w Serwisie Strona internetowa. Zawartość Serwisu może być chroniona także prawami osób trzecich. Do Operatora oraz wszystkich osób korzystających lub zamierzających korzystać z Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”) stosuje się niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu (zwany dalej „Regulaminem”). Użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin wchodząc na dowolną stronę internetową dostępną w Serwisie.

 2. Strona internetowa jest publikowana w niezmienionym stanie. Wszelkie informacje lub dane na nim zawarte nie mają charakteru wiążącego, zamieszczane są w celach informacyjnych i mogą zostać w każdej chwili zmienione lub usunięte przez Green0meter. Publikacja jakichkolwiek danych lub informacji w niniejszym serwisie, z wyjątkiem niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, nie ma charakteru jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu utworzenie stosunku prawnego pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.

Platforma Green0meter

 1. Jeżeli korzystasz z platformy Green0meter, Green0meter udziela Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z oprogramowania do obliczania Twojego śladu węglowego i innych wartości ESG.

 2. Wszelkie prawa do oprogramowania, w tym prawa autorskie, pozostają wyłączną własnością Green0meter. Twoja firma zgadza się szanować te prawa i nie angażować się w żadne działania, które mogą te prawa naruszać.

 3. Usługa Platformy przeznaczona jest do korzystania wyłącznie przez przedsiębiorców lub podmioty publiczne na potrzeby prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub innej działalności zawodowej lub publicznej. Oświadczasz, że będziesz korzystać z Platformy jako lub w imieniu przedsiębiorcy lub jednostki administracji publicznej i wyłącznie w celach związanych z taką działalnością. Serwis nie jest przeznaczony do użytku przez konsumentów.

 

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Dostęp do platformy Green0meter możliwy jest poprzez konto użytkownika głównego, które można założyć poprzez formularz rejestracyjny on-line. Zgadzasz się na podanie podczas rejestracji wyłącznie prawdziwych, dokładnych, pełnych i aktualnych informacji oraz na utrzymywanie ich aktualności. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim koncie.

 2. Jeśli zgadzasz się na Warunki w imieniu podmiotu (takiego jak Twój pracodawca lub firma, dla której pracujesz), akceptując Warunki, oświadczasz, że masz upoważnienie prawne do związania tego podmiotu. W takim przypadku podmiot ten uważamy za naszego klienta.

 3. Korzystając z Platformy, możesz także stworzyć dostęp dla innych użytkowników w Twojej organizacji, np. w celu gromadzenia danych lub zarządzania podmiotami powiązanymi.

 4. Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych do logowania i nie udostępniaj ich innym osobom. Aby zapobiec naruszeniu Twojego konta użytkownika, musisz (i) chronić każde urządzenie używane w związku z Usługą przed niewłaściwym użyciem, (ii) skonfigurować bezpieczne dane logowania, (iii) uniemożliwić osobom trzecim dostęp do Twoich danych logowania oraz ( iv) chronić swoje dane logowania i zapobiegać nadużyciom.

 5. O każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta użytkownika poinformujesz nas niezwłocznie.

 6. Zastrzegamy sobie prawo dla nas, naszych dostawców lub pracowników do dostępu do Twojego konta użytkownika i podanych przez Ciebie informacji, szczególnie w celach wsparcia i konserwacji lub ze względów bezpieczeństwa, technicznych lub rozliczeniowych.

 7. Konto użytkownika oraz dostęp do Platformy zostaje ustanowiony na czas nieoznaczony, którego usunięcie następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zawartość strony internetowej jest publicznie dostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

 2. Korzystanie z platformy Green0meter jest odpłatne. Cena usługi zależy od liczby subskrybowanych modułów i wielkości firmy. W ramach rejestracji na platformie użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego, przed zakończeniem którego skontaktuje się z nim przedstawiciel Green0meter w celu ustalenia oferty cenowej.

 3. Cena za platformę Green0meter może być płatna miesięcznie lub rocznie, chyba że uzgodniono inaczej. Płatność może być dokonana w formie subskrypcji przy użyciu karty kredytowej/debetowej za pośrednictwem zintegrowanej bramki płatniczej ("Subskrypcja") lub faktury. Cena Usługi jest płatna z góry.

 4. Aby subskrybować płatną usługę, użytkownik zgadza się podać dokładne i zgodne z prawdą informacje rozliczeniowe, zgadza się je aktualizować i oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z wybranej metody płatności.

 5. Użytkownik ma prawo do zmiany wybranej metody płatności, w tym celu należy skontaktować się z obsługą klienta. Jeśli użytkownik chce nadal korzystać z Usług, jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do alternatywnej metody płatności za Usługę.

 6. W przypadku "subskrypcji" użytkownik wyraża zgodę na płatności cykliczne i upoważnia Green0meter do przechowywania jego instrumentu płatniczego.

 7. W przypadku, gdy automatyczne rozliczanie cyklicznych płatności za subskrypcję nie powiedzie się lub odnotujemy zaległą fakturę, powiadomimy o tym użytkownika pocztą elektroniczną, a użytkownik dostarczy nam nową metodę płatności i/lub wszelkie informacje niezbędne do przetworzenia płatności w ciągu 7 dni, jeśli chce nadal korzystać z Usługi. W przeciwnym razie usługi użytkownika mogą zostać zawieszone lub anulowane. Zawieszenie lub anulowanie usług z powodu braku płatności może skutkować utratą dostępu do konta Green0meter. W przypadku opóźnień w płatnościach użytkownik jest również zobowiązany do pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z windykacją opóźnionych płatności.

 8. Możemy jednostronnie zmienić cenę Usługi w dowolnym momencie. Powiadomimy użytkownika o zaktualizowanej cenie z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana ceny nie ma wpływu na cenę już zapłaconą za wybrany okres. Jeśli użytkownik nie odrzuci zaktualizowanej ceny w tym okresie, naliczymy nową cenę na początku nowego okresu. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na nową cenę, Usługa zostanie zakończona z końcem bieżącego okresu.

 9. Usługa będzie automatycznie i cyklicznie odnawiana na ten sam okres, chyba że użytkownik lub my anulujemy ją poprzez pisemne powiadomienie o nieodnowieniu nie później niż ostatniego dnia bieżącego okresu, za który użytkownik zapłacił za Usługę. Użytkownik może anulować okres odnowienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@green0meter.com.

 10. O ile nie określono inaczej, nasze ceny nie zawierają podatku VAT, Green0meter jest zobowiązany do dodania odpowiedniej kwoty podatku VAT do ceny Usługi, jeśli stanie się zobowiązany do zapłaty podatku VAT i jeśli podatek VAT ma zastosowanie do ceny Usługi zgodnie z obowiązującym prawem.

 11. O ile z ważnego powodu nie postanowimy inaczej, nie będziemy dokonywać żadnych zwrotów, niezależnie od przyczyny lub sposobu zakończenia korzystania z Usługi przez użytkownika. Zakończenie korzystania z Usługi nie będzie miało wpływu na zobowiązanie użytkownika do zapłacenia nam pełnej ceny Usługi za uzgodniony okres.

4. KORZYSTANIE Z USŁUGI, WSPARCIE

 1. Usługi są dostępne wyłącznie przez Internet. Obowiązkiem użytkownika jest prawidłowe skonfigurowanie urządzeń i połączeń sieciowych w celu korzystania z Usług w pełnym zakresie, w tym ustawień przeglądarki internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie połączenia internetowego użytkownika ani za prawidłową konfigurację jego urządzeń lub sieci.

 2. Staramy się stale ulepszać Usługi. Możemy zmienić Usługi, usunąć funkcje lub przerwać dostęp do aplikacji i usług stron trzecich w dowolnym momencie bez ograniczeń. Jeśli użytkownik utraci dostęp do swoich treści w wyniku zmiany Usług, powiadomimy go o tym z wyprzedzeniem.

 3. Dołożymy wszelkich starań, aby Usługi działały bez zakłóceń. W niektórych przypadkach dostęp użytkownika do Usługi może być jednak ograniczony lub zawieszony, w tym między innymi z powodu (i) przestojów lub okien konserwacyjnych, (ii) awarii technicznych, (iii) działań lub zaniechań stron trzecich (np. awarii dostawcy usług hostingowych, nieregularności lub zaprzestania wsparcia dla usług stron trzecich, od których zależą Usługi, ataków na Usługę itp.

 4. Użytkownik nie może (i) wykorzystywać Usługi do celów komercyjnych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków określonych w innej Umowie, (ii) powielać lub w inny sposób duplikować Usługi, dokonywać modyfikacji Usługi lub dzieł pochodnych Usługi, w tym tworzyć kopii zapasowych, (iii) dystrybuować, licencjonować, sublicencjonować, sprzedawać, przenosić, cedować, dzierżawić Usługi, (iv) wyświetlać Usługi lub udostępniać jej lub konta użytkownika publicznie, (v) tłumaczyć, przetwarzać, dekompilować lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy Usługi, (vi) odtwarzać kodu źródłowego Usługi, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy Usługi, (vii) podejmować prób złamania zabezpieczeń Usługi lub w inny sposób atakować Usługę, (viii) rozwijać lub uczestniczyć w rozwoju usługi opartej na Oprogramowaniu, wywodzącej się z niego lub w inny sposób z nim konkurującej, (ix) korzystać z Usługi z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa, regulacji lub ustaw, lub (x) usuwać lub zmieniać naszych oznaczeń w Usłudze.

 5. W ramach Usługi zapewniamy wsparcie, odpowiadając na pytania dotyczące korzystania i konfiguracji Usługi itp. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem info@green0meter.com lub czatu na platformie Green0meter. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić Ci porady w rozsądnym czasie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za niedostępność wsparcia.

5. TREŚĆ I PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. W celu wykonania naszych zobowiązań określonych w Warunkach konieczne jest przetwarzanie przez nas niektórych Danych Osobowych użytkownika (jeśli jest on osobą fizyczną) lub Danych Osobowych jego pracowników lub innych współpracowników, którzy korzystają z Usługi w imieniu użytkownika i którzy mają dostęp do jego konta użytkownika. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez nas tych Danych Osobowych są dostępne w naszej Informacji o ochronie prywatności https://www.green0meter.com/pl/personal-data-protection.

 2. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("dane osobowe") zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych ("RODO"). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Usługi i gromadzenia danych osobowych przez Usługę.

 3. W celu usprawnienia świadczenia Usługi, Witryna zawiera funkcje ("pliki cookie"), które pozwalają nam śledzić i analizować niektóre aspekty korzystania i działania Witryny i Platformy. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem - "link do polityki plików cookie".

 4. Nasze Usługi umożliwiają przechowywanie treści lub udostępnianie ich innym użytkownikom. Nie rościmy sobie praw własności do treści użytkownika i pozostają one jego własnością.

 5. Twoja firma ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, które tworzy lub importuje do oprogramowania. Green0meter nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niespójności lub pominięcia w takich treściach.

 6. Twoja firma jest odpowiedzialna za regularne tworzenie kopii zapasowych danych, które tworzy lub przechowuje w oprogramowaniu. Green0meter nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tych danych.

 7. Green0meter zastrzega sobie prawo do przeglądania treści użytkownika podczas badania podejrzeń naruszenia niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania lub usunięcia treści użytkownika z Usług w dowolnym momencie, jeśli stwierdzimy, że naruszają one Warunki lub obowiązujące prawo. Możemy również podjąć działania przeciwko użytkownikowi, w tym między innymi natychmiastowe zawieszenie Usług lub zamknięcie konta Green0meter.

 8. Wspólnie zgadzamy się na używanie marek, logo i nazw handlowych każdej ze stron w zwykły sposób w celu identyfikacji drugiej strony w materiałach promocyjnych i marketingowych, w tym w Witrynie.

6. POUFNOŚĆ

 1. Informacje Poufne to wszelkie niepubliczne informacje o charakterze handlowym lub technologicznym, w tym tajemnice handlowe, oznaczone jako poufne lub nie, o których użytkownik lub my dowiedzieliśmy się lub dowiemy się, bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą dowolnych środków komunikacji lub obserwacji, w związku z korzystaniem z Usługi. Informacje Poufne obejmują między innymi tajemnice handlowe, know-how, programy komputerowe i zasady ich działania, kod źródłowy i maszynowy programów komputerowych, pliki danych, algorytmy, projekty architektoniczne, analizy, materiały wstępne i koncepcyjne, specyfikacje i opisy, polityki cenowe, plany biznesowe itp. Informacje Poufne obejmują również informacje, które użytkownik udostępnił nam przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, jeśli w przeciwnym razie zostałyby one uznane za poufne zgodnie z definicją zawartą w niniejszym dokumencie. Zwane dalej "Informacjami Poufnymi".

 2. O ile nie określono inaczej w Warunkach, my i firma użytkownika zachowamy poufność wobec siebie nawzajem w odniesieniu do wszystkich Informacji Poufnych, zgodnie z definicją zawartą w Warunkach, a takie Informacje Poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z Usługi i jej świadczenia.  My i Spółka Użytkownika zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec wyciekowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu Informacji Poufnych (w tym między innymi poprzez odpowiednie zabezpieczenie naszych urządzeń elektronicznych i kanałów komunikacji).

 3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje tak długo, jak długo użytkownik posiada konto użytkownika w Usłudze oraz przez 5 lat po rozwiązaniu umowy.

 4. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do informacji poufnych ujawnienie informacji osobom trzecim (w tym informacji poufnych), które odbywa się na polecenie firmy użytkownika. Dotyczy to w szczególności następujących przypadków:

  1. Jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie usługami strony trzeciej, jesteśmy uprawnieni do przekazania stronie trzeciej następujących informacji za pośrednictwem Usług Green0meter.

7. ŁĄCZA DO WITRYN LUB USŁUG OSÓB TRZECICH

 1. Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które są poza naszą kontrolą. Udostępniamy łącza do tych usług w dobrej wierze i ze sprawdzonymi partnerami, ale nie ponosimy odpowiedzialności za działanie lub warunki korzystania z tych witryn lub usług ani za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z nich. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z warunkami korzystania z tej witryny lub usług. W przypadku, gdy świadczenie usługi wymaga przekazania informacji stronie trzeciej, użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie informacji.

8. WAŻNOŚĆ I WYPOWIEDZENIE

 1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta głównego Green0meter w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto użytkownika, a tym samym korzystać z Platformy, skontaktuj się z nami pod adresem info@green0meter.com.

 2. Jeśli poprosisz nas o anulowanie konta głównego Green0meter, możesz zawiesić je na 30 lub 60 dni na wypadek zmiany zdania. Po upływie tych 30 lub 60 dni konto Green0meter zostanie zamknięte.

 3. W przypadku anulowania głównego konta użytkownika Green0meter.

  1. Twoje prawo do korzystania z platformy Green0meter i głównego konta użytkownika, w tym wszelkich powiązanych kont użytkowników, natychmiast wygasa.

  2. Usuniemy Twoje dane lub treści związane z Twoim kontem Green0meter lub w inny sposób zakończymy połączenie między Tobą a Twoim kontem Green0meter (chyba że prawo wymaga od nas zachowania, zwrotu lub przekazania treści lub danych Tobie lub wyznaczonej przez Ciebie stronie trzeciej).

  3. Użytkownik utraci dostęp do swoich treści i usług świadczonych na Platformie Green0meter. Użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych ważnych danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za tworzenie kopii zapasowych danych użytkownika.

 4. Green0meter jest uprawniony do rozwiązania stosunku umownego na piśmie bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dostarczeniu wypowiedzenia do firmy użytkownika. 

 5. Jesteśmy uprawnieni do ograniczenia, zawieszenia lub rozwiązania stosunku umownego ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w poważnych przypadkach (i) naruszenia Warunków, naszej polityki prywatności lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa, (ii) działania użytkownika są powiązane z działalnością przestępczą, (iii) podejrzewamy lub wykrywamy złośliwe oprogramowanie, kod lub inne złośliwe działania na koncie użytkownika, (iv) odkryjemy, że użytkownik jest bankrutem, znajduje się w stanie likwidacji lub wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

9. GWARANCJE I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Green0meter będzie świadczyć Usługi z należytą starannością i umiejętnościami. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Green0meter.

 2. Green0meter ponosi odpowiedzialność wyłącznie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

 3. Green0meter, jego agenci lub pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym straty finansowe, takie jak utracone zyski, chyba że Green0meter, jego agenci lub pełnomocnicy działali z rażącym zaniedbaniem lub umyślnie.

 4. Zawartość strony internetowej, w tym dostarczone bezpłatne obliczenia, służą wyłącznie celom informacyjnym i niewiążącym i nie stanowią możliwych do skontrolowania wyników. Green0meter nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika na podstawie tych informacji i wyników.

 5. Operator może wprowadzać zmiany w informacjach na stronie internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

 6. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności". Nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do Usługi. W szczególności nie gwarantujemy, że (i) Usługa będzie działać bez zakłóceń lub nieprawidłowości, (ii) Usługa będzie bezpieczna lub dostępna w dowolnym czasie lub lokalizacji, (iii) wszelkie błędy lub wady Usługi zostaną naprawione, (iv) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników, lub (v) wynik Usługi spełni wymagania użytkownika. Usługa jest zaprojektowana i oferowana jako usługa do ogólnego użytku, a nie do konkretnych celów jakiegokolwiek użytkownika. Usługa zawiera wyłącznie narzędzia i funkcje wyraźnie określone w Warunkach; jeśli Usługa nie ma dodatkowych funkcji, nie będzie to uważane za wadę Usługi. Usługa nie jest przeznaczona do użytku i nie nadaje się do użytku w operacjach, w których awaria, opóźnienie lub niedokładność funkcji, danych lub treści Usługi może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub poważne uszkodzenie mienia lub środowiska.

 7. Green0meter nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, jeśli takie niepowodzenie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Green0meter (takimi jak spory pracownicze, klęski żywiołowe, wojna lub działania terrorystyczne, umyślne szkody, wypadki lub zgodność z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami rządowymi). Green0meter dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ takich zdarzeń i wypełnić swoje zobowiązania, na które nie miały one wpływu.

 8. Jeśli użytkownik przekaże Green0meter pomysł, sugestię lub informację zwrotną, w tym między innymi pomysły na nowe produkty, technologie, promocje, nazwy produktów, informacje zwrotne o produktach i ulepszenia produktów ("Informacje zwrotne"), użytkownik przyznaje Green0meter, bez obowiązku uiszczania opłaty, tantiem lub innych zobowiązań, prawo do tworzenia lub tworzenia dzieł pochodnych na podstawie Informacji zwrotnych lub do wykorzystywania, udostępniania i komercyjnego wykorzystywania Informacji zwrotnych w dowolny sposób i w dowolnym celu. Użytkownik nie będzie przekazywał Opinii, które podlegają licencji wymagającej od Green0meter udzielenia licencji na swoje oprogramowanie, technologię lub dokumentację stronom trzecim, ponieważ zawierają one jego Opinie.

 9. Akceptując niniejsze warunki, użytkownik zgadza się przestrzegać następujących zasad:

  1. Nie angażować się w nielegalne działania.

  2. nie wykorzystywać naszej platformy do rozpowszechniania spamu

  3. nie wyświetlać publicznie nieodpowiednich treści lub innych materiałów (w tym na przykład nagości, okrucieństwa, pornografii, obraźliwego języka, przemocy graficznej lub działalności przestępczej) oraz nie korzystać z Usług w celu udostępniania takich treści.

  4. nie angażować się w oszukańcze, fałszywe lub wprowadzające w błąd działania (takie jak żądanie pieniędzy pod fałszywym pretekstem, podszywanie się pod inne osoby, manipulowanie Usługami w celu zwiększenia liczby wyświetleń lub wpływanie na oceny i komentarze).

  5. Nie obchodzić celowo ograniczeń dostępu do usług lub ich dostępności.

  6. Nie angażować się w działania, które mogłyby zaszkodzić użytkownikowi, Usługom lub innym użytkownikom (takie jak przesyłanie wirusów, stalking, publikowanie treści promujących terroryzm lub brutalny ekstremizm, nawoływanie do nienawiści lub promowanie przemocy wobec innych).

  7. Nie angażować się w działania naruszające prywatność innych użytkowników.

  8. Nie pomagać innym w naruszaniu tych zasad.

 10. Użytkownik (jako strona zabezpieczająca) niezwłocznie zabezpieczy nas, w tym nasze podmioty stowarzyszone, dyrektorów, pracowników i inne współpracujące osoby, przed wszelkimi stratami i wydatkami (w tym między innymi kosztami obsługi prawnej, kosztami pozasądowymi, kosztami postępowania sądowego, odszkodowaniami, grzywnami, ugodami itp. ) wynikające z jakiegokolwiek postępowania administracyjnego, sporu lub postępowania sądowego wniesionego przeciwko nam przez stronę trzecią w wyniku niewłaściwego korzystania z Usługi lub innego nieprzestrzegania Regulaminu, obowiązującego prawa dotyczącego prywatności, polityki prywatności lub obowiązującego prawa.

 11. Każda ze Stron oświadcza, że (i) będzie zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów antykorupcyjnych i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz (ii) nie podejmie żadnych działań, bezpośrednio lub pośrednio, które naraziłyby drugą Stronę lub którykolwiek z jej Podmiotów Stowarzyszonych na ryzyko popełnienia przestępstwa z powodu naruszenia obowiązujących przepisów antykorupcyjnych lub przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie części niniejszych Warunków mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 2. Możemy jednostronnie zmienić Warunki w dowolnym momencie (i) w świetle obowiązującego prawa, w tym między innymi zmiany obowiązującego prawa; (ii) w wyniku zaleceń lub wytycznych wynikających z obowiązującego prawa; (iii) w celu rozwoju usług; (iv) z przyczyn technicznych; (v) w oparciu o wymagania operacyjne; lub (vi) w wyniku zmiany Warunków na korzyść Użytkownika.

 3. O zmianie Regulaminu powiadomimy użytkownika z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, publikując nowy Regulamin na naszej stronie internetowej i powiadamiając go za pośrednictwem konta użytkownika lub wiadomości e-mail.

 4. Jeśli użytkownik korzysta z Usług po dacie wejścia w życie nowych Warunków, uznaje się, że zaakceptował zmienione Warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nowe warunki, ma możliwość zaprzestania korzystania z Usług i anulowania konta użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik tego nie zrobi, Green0meter zastrzega sobie prawo do rozwiązania stosunku umownego, w tym do anulowania konta użytkownika, w ciągu 60 dni od wyrażenia sprzeciwu.

 5. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z lub w związku z korzystaniem z Usługi i Warunków podlegają prawu Republiki Czeskiej. Wszelkie spory między użytkownikiem a nami będą rozstrzygane polubownie. Jeśli oboje nie będziemy w stanie rozwiązać sporu polubownie, wszelkie takie spory wynikające z lub w związku z Warunkami i/lub korzystaniem z Usługi zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez sądy Republiki Czeskiej właściwe miejscowo. Jeśli sąd lub arbiter stwierdzi, że nie możemy wyegzekwować części niniejszych Warunków w sposób określony w niniejszym dokumencie, możemy zastąpić niniejsze Warunki najbardziej podobnymi warunkami, które są wykonalne zgodnie z obowiązującym prawem.

 6. Zaniechanie przez nas egzekwowania lub egzekwowania któregokolwiek z postanowień Warunków lub któregokolwiek z naszych praw wynikających z Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się przyszłego egzekwowania tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia lub prawa.

 7. Nasza komunikacja będzie odbywać się w języku czeskim lub angielskim, głównie drogą elektroniczną, przy użyciu konta użytkownika, poczty e-mail lub innych kontaktów dostępnych na naszej stronie internetowej. Formę pisemną uznaje się również za spełnioną poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej ze zwykłym podpisem elektronicznym.

 8. Prawa i obowiązki uzgodnione w punktach 2.6, 3.9, 3.10, 9.8, 10.5 i 11.8 oraz w punktach 5 i 6 pozostają w mocy po zakończeniu świadczenia usługi.

 9. Regulamin może zostać przetłumaczony na inne języki dostępne na naszej stronie internetowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersjami językowymi Warunków, wersja czeska będzie rozstrzygająca.

 10. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem info@green0meter.com.

 

Data aktualizacji: 1.10.2023.

bottom of page