Porovnání dostupnosti informací o udržitelnosti českých pojišťoven


Povědomí odborné veřejnosti o udržitelnosti a o důležitosti udržitelného reportingu roste. To prokázala i studie dostupnosti informací o udržitelnosti u českých bank.

Co se však týče pojišťoven, situace je opačná. Z top 5 největších pojišťoven (dle počtu klientů) o lokální udržitelnosti reportuje pouze Kooperativa a ČPP, které obě spadají do skupiny VIG. Ostatní pojišťovny včetně největší Generali, Allianz a ČSOB reportují o udržitelnosti na globální úrovni. S výjimkou svých předpisů či strategií lokálně ale nevykazují žádná data o tom, jak hospodaří s energiemi, jaký objem emisí CO2 vyprodukovali či jaká úsporná opatření zavedla.

Studie porovnávala dostupnost jednotlivých atributů z výroční zprávy o společenské udržitelnosti jednotlivých bank. Maximální počet atributů byl 72 a níže uvedené skóre vyjadřuje procentuální obsažení daných atributů ve výroční zprávě o udržitelnosti.

Green0meter skóre dostupnosti je tak největší u Kooperativy s výsledkem 28, následované ČPP s výsledkem 10. Generali, Allianz a ČSOB pojišťovna splňují shodně 1 atribut, a to díky globálnímu reportingu. Pro porovnání mají banky průměrné skóre 45. Komerční banka prokázala za rok 2020 skóre 85. Na druhém místě se umístila Moneta Money Bank se skóre 43, následovaná Českou spořitelnou s 26 a shodně i ČSOB také s 26.


green0meter.com
  • Generali: Ačkoliv nemá Generali na lokální úrovni relevantní report, lze na jejich stránkách dohledat “strategii/motivaci” udržitelného podnikání s prokliky na globální stránky. Dokument však neobsahuje žádná konkrétní data, anebo závazky. Jednou z nejzajímavějších informací je, že variabilní složka odměny vrcholových manažerů Generali je vázána i na ESG cíle, jako např. index diverzity, NPS a udržitelnost. Z lokálních informací je patrné, že pojišťovna se tématu věnuje, a i jej sleduje a měří, ale informace nikde neuvádí. Skupina Generali pak vykazuje informace týkající se emisí, odpadu, vody a energie, diverzity a rovnosti pohlaví jako součást finanční zprávy.
  • Kooperativa: Nejobsáhlejší zpráva, včetně rejstříku GRI a detailního rozpadu emisí. Na druhou stranu ale chybí informace o energiích a odpadech.
  • Allianz: Na lokální stránce je lehké najít proklik na informace o udržitelnosti, nicméně pojišťovna přímo odkazuje na globální report podle standardu GRI. Na lokální úrovni jsou zmíněné jen vybrané cíle jako např. plán ukončení pojišťování uhelných společnosti do roku 2040, 80% snížení emisi z roku 2019 na 2021 nebo Diamond Point budova poháněna pouze obnovitelnou energií.
  • ČSOB pojišťovna: Informace o udržitelnosti jsou nedohledatelné, a to včetně prokliku na globální skupinový report.
  • ČPP: Ačkoliv se jedná o druhou nejlepší pojišťovnu, tak parametry reportu nejsou dostačující, a to především kvůli tomu, že se report nevěnuje uhlíkové stopě. Informace obsahují detail o ušetřených objemech papíru a plastu, nikoli však přesné hodnoty vytříděného odpadu. Zajímavým dodatečným zjištěním je, že samotný report o společenské udržitelnosti byl vypracován grafickým studiem, které zaměstnává handicapované pracovníky.

Ze studie vyplývá, že na globální úrovni jsou s ohledem na reporting udržitelnosti pojišťovny srovnatelné s bankami. Lokálně však existuje velký deficit. Ten si lze vysvětlovat menším tlakem klientů na udržitelnost lokálních pojišťoven či menší znalostí dané problematiky.

Je nutné podotknout, že pojišťovny nejsou zákonně povinny dané informace zveřejňovat. O to víc je tak patrné, že ani lokální spotřebitelé, ani vedení pojišťoven s výjimkou skupiny VIG nemá zatím o danou problematiku velký zájem. To je ovšem škoda, vzhledem k tomu, že pojišťovny jsou mnohem více náchylné přenést vyšší náklady spojené s vyšším rizikem způsobeným změnou klimatu na klienty, jak prokázala studie Francouzské národní banky.

Závěrem lze tedy dodat, že i přes slabší současný stav lze očekávat zvyšování porozumění a zájmu ze strany spotřebitelů, a tím pádem i tlak na větší transparentnost pojišťoven v horizontu následujících dvou let. Pojišťovny se v tomto ohledu mohou inspirovat od bank, které, jak se zdá, mají v tomto ohledu náskok několika let.


Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.