top of page

Podmínky používání

     Smlouva o službách Green0meter

     Tyto podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na používání produktů, webových stránek a služeb společnosti Digital & Legal s.r.o. (dále jen "Green0meter"). Tím, že vám společnost Green0meter umožňuje přihlásit se k odběru nebo si objednat služby, vám činí nabídku. Vytvořením účtu Green0meter, používáním Služeb nebo pokračováním v používání Služeb poté, co jste byli informováni o změně těchto Podmínek, vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami.

 

Vaše osobní údaje a obsah

     Vaše soukromí

     Přečtěte si prosím Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Green0meter (https://www.green0meter.com/privacy-policy/) ("Prohlášení o ochraně osobních údajů"), které popisuje typy údajů, které o vás a vašich zařízeních shromažďujeme ("údaje"), jak s vašimi údaji nakládáme a na jakém právním základě vaše údaje zpracováváme. Prohlášení o ochraně osobních údajů rovněž popisuje, jak společnost Green0meter používá váš obsah, což je vaše komunikace s ostatními; příspěvky, které společnosti Green0meter prostřednictvím Služeb poskytnete, a soubory, fotografie, dokumenty, které prostřednictvím Služeb nahrajete, uložíte nebo sdílíte ("váš obsah").

 

     Váš obsah

     Naše služby umožňují ukládat obsah nebo jej sdílet s ostatními uživateli. Na váš obsah si nenárokujeme vlastnická práva. Váš obsah zůstává vaším vlastnictvím.

 

     Etický kodex

 1. Pravidla chování

 2. Obsah, materiál nebo akce, které porušují tyto podmínky, nejsou povoleny. Souhlasem s těmito podmínkami se zavazujete dodržovat následující pravidla:

 3. Nepodílejte se na nezákonných činnostech.

 4. ii. Nepoužívejte naši platformu k šíření spamu. Spam je nevyžádaný nebo nevyžádaný hromadný e-mail, příspěvek, žádost o kontakt, SMS (krátká textová zpráva), okamžitá zpráva nebo podobná elektronická komunikace.

 5. nezobrazujte veřejně nevhodný obsah nebo jiné materiály (včetně například nahoty, krutosti, pornografie, urážlivého jazyka, grafického násilí nebo trestné činnosti) a nepoužívejte Služby ke sdílení takového obsahu.

 6. Nepodílejte se na podvodných, falešných nebo zavádějících činnostech (např. získávání peněz pod falešnou záminkou, vydávání se za někoho jiného, manipulace se službami za účelem zvýšení počtu zobrazení nebo ovlivňování hodnocení a komentářů).

 7. Záměrně neobcházejte omezení přístupu ke službám nebo jejich dostupnosti.

 8. Neprovádějte činnosti, které by mohly poškodit vás, služby nebo ostatní uživatele (například přenos virů, pronásledování, zveřejňování obsahu propagujícího terorismus nebo násilný extremismus, nenávistné projevy nebo propagování násilí vůči ostatním).

 9. Neprovádějte činnosti, které narušují soukromí ostatních uživatelů.

 10. Nepomáhejte ostatním porušovat tato pravidla.

 

 

     Nátlak

     Vyhrazujeme si právo odstranit váš obsah, pokud porušíte některou z povinností uvedených v části 3.a výše nebo jinak podstatně porušíte tyto podmínky, můžeme proti vám podniknout kroky, včetně (ale ne pouze) okamžitého pozastavení služeb nebo zrušení vašeho účtu Green0meter z dobrého důvodu. Vyhrazujeme si právo kdykoli zablokovat nebo odstranit váš obsah ze služeb, pokud zjistíme, že porušuje platné právní předpisy nebo tyto podmínky. Společnost Green0meter si vyhrazuje právo přezkoumat váš obsah při vyšetřování podezření na porušení těchto Podmínek.

 

     Využívání služeb a podpora

 1. Využívání služeb a podpory.

 2. Účet Green0meter. Pro přístup k mnoha službám je vyžadován účet Green0meter. S účtem Green0meter se můžete přihlásit k produktům, webovým stránkám a službám poskytovaným společností Green0meter a některými jejími partnery.

 3. Vytvoření účtu. Účet Green0meter si vytvoříte registrací online. Souhlasíte s tím, že při registraci účtu Green0meter nebudete uvádět žádné nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící údaje. Pokud účet Green0meter vytváříte jménem nějakého subjektu, například své firmy nebo zaměstnavatele, prohlašujete, že jste oprávněni přijímat závazky podle těchto podmínek jménem tohoto subjektu. Pověření k účtu Green0meter nesmíte předat jinému uživateli nebo subjektu. V zájmu ochrany svého účtu uchovávejte údaje o účtu a heslo v tajnosti. Za všechny činnosti v rámci svého účtu Green0meter nesete odpovědnost.

 4. Zrušení účtu.

  1. Máte právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit svůj účet Green0meter. Chcete-li zrušit svůj účet Green0meter, kontaktujte nás na adrese info@green0meter.com. Pokud nás požádáte o zrušení svého účtu Green0meter, můžete si zvolit jeho pozastavení na 30 nebo 60 dní pro případ, že si to rozmyslíte. Po uplynutí těchto 30 nebo 60 dnů bude váš účet Green0meter zrušen.

  2. Pokud je váš účet Green0meter zrušen (vámi nebo námi), stane se několik věcí. Za prvé, vaše právo používat tento účet Green0meter k přístupu ke službám okamžitě zanikne. Za druhé, odstraníme vaše data nebo váš obsah související s účtem Green0meter nebo jinak ukončíme spojení mezi vámi a účtem Green0meter (pokud zákon nevyžaduje, abychom obsah nebo data zachovali, vrátili nebo předali vám nebo třetí straně, kterou určíte). V důsledku toho již nemusíte mít přístup ke službám (nebo k vašemu obsahu uloženému v těchto službách), které vyžadují účet Green0meter. Měli byste proto svá data a obsah pravidelně zálohovat. Za třetí, můžete ztratit přístup k zakoupeným produktům.

  3. Podpora. Zákaznická podpora pro všechny služby je k dispozici na adrese info@green0meter.com.

 

     Ukončení vašich služeb

     Pokud jsou vaše služby ukončeny, nejprve okamžitě zaniká vaše právo na přístup ke službám a zaniká vaše licence na software související se službami. Za druhé, odstraníme vaše data nebo obsah související s vašimi službami nebo jinak ukončíme spojení mezi vámi a vaším účtem Green0meter (pokud zákon nevyžaduje, abychom obsah nebo data uchovali, vrátili nebo předali vám nebo třetí straně, kterou určíte). V důsledku toho již možná nebudete mít přístup ke službám (nebo k vašemu obsahu uloženému v těchto službách). Proto byste měli svá data a obsah pravidelně zálohovat. Za třetí, můžete ztratit přístup k zakoupeným produktům. Pokud jste zrušili svůj účet Green0meter a nemáte žádný jiný účet, prostřednictvím kterého byste mohli přistupovat ke službám, mohou být vaše služby okamžitě zrušeny.

 

     Dostupnost služby

 1. Služby, aplikace a produkty nabízené prostřednictvím Služeb mohou být čas od času nedostupné, mohou být nabízeny v omezeném rozsahu nebo se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo zařízení nebo v závislosti na jiných vnějších faktorech, například na vašem internetovém nebo síťovém připojení. Pokud změníte lokalitu přiřazenou vašemu účtu Green0meter, můžete znovu požádat o získání produktů, které vám byly zpřístupněny a za které jste zaplatili ve vašem předchozím regionu působení.

 2. Snažíme se zajistit, aby služby byly vždy funkční, nicméně tyto služby nejsou nabízeny se zaručenou úrovní kvality a všechny online služby mohou být občas přerušeny nebo přerušeny. V případě výpadku nebo přerušení služby se může stát, že dočasně nebudete moci získat svůj obsah.

 

Aktualizace služeb nebo softwaru a změny těchto podmínek

 1. Aktualizace služeb nebo softwaru a změny těchto podmínek.

 2. O zamýšlené změně těchto podmínek vás budeme informovat. Tyto podmínky můžeme změnit, pokud je to nezbytné (i) s ohledem na platné právní předpisy, mimo jiné včetně jejich změny; (ii) v důsledku doporučení nebo pokynů podle platných právních předpisů; (iii) pro účely rozvoje služby; (iv) z technických důvodů; (v) na základě provozních požadavků nebo (vi) v důsledku změny podmínek ve prospěch uživatele. O zamýšlené změně vás budeme informovat před datem účinnosti změny prostřednictvím uživatelského rozhraní, v e-mailové zprávě nebo jiným přijatelným způsobem. Poskytneme vám možnost zrušit služby nejméně 30 dní před nabytím účinnosti změny. Pokud budete Služby používat i po datu účinnosti změny, souhlasíte se změněnými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat používat Služby a zrušit svůj účet Green0meter podle pokynů v části 4.a. ii. Na tuto skutečnost vás také výslovně upozorníme, když vás budeme informovat o zamýšlené změně těchto podmínek.

 3. Snažíme se služby neustále zlepšovat. Služby můžeme kdykoli a bez omezení změnit, odstranit funkce nebo ukončit přístup k aplikacím a službám třetích stran. Pokud v důsledku změny služeb ztratíte přístup ke svému obsahu, budeme vás o tom předem informovat. V případě placených služeb vás budeme informovat také před jakoukoli podstatnou změnou služeb.

 

 

     Licence na software

 1.  Licence na  software. Software, který vám poskytujeme jako součást služeb, podléhá těmto podmínkám.

 2. Pokud dodržíte tyto podmínky, udělujeme vám právo používat jednu kopii softwaru na jednom zařízení po celém světě. Software nebo webové stránky, které jsou poskytovány jako součást služeb, mohou obsahovat kód třetích stran. Licence na skripty a kód třetích stran, na které software nebo webová stránka odkazují nebo se na ně odkazují, vám udělují vlastníci třetích stran, nikoli společnost Green0meter.

 3. Software je licencován, nikoli prodáván, a společnost Green0meter si vyhrazuje veškerá práva k softwaru, která nejsou výslovně udělena těmito podmínkami. Tato licence vám nedává žádná práva k níže uvedeným činnostem, které nemůžete provádět nelegálně:

 4. obcházet technologická ochranná opatření obsažená v softwaru nebo službách nebo s nimi související;

 5. rozebírat, dekompilovat, dešifrovat, hackovat, emulovat, využívat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software nebo aspekt obsažený ve Službách nebo přístupný prostřednictvím Služeb, s výjimkou případů, kdy je taková činnost výslovně povolena platnými zákony o autorských právech, a pouze v takovém rozsahu.

 6. oddělit součásti softwaru nebo služeb pro použití na jiných zařízeních;

 7. zveřejňovat, kopírovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, vyvážet, dovážet, distribuovat nebo půjčovat Software nebo Služby, pokud vás k tomu společnost Green0meter výslovně nepovolí;

 8. převádět Software, jakékoli licence k Softwaru nebo jakákoli práva na přístup ke Službám nebo jejich používání;

 9. používat Služby jakýmkoli neoprávněným způsobem, který by mohl narušit používání Služeb jinými uživateli nebo umožnit přístup k jakékoli Službě, datům, účtu nebo síti;

 

     Platební podmínky

 

     Pokud si zakoupíte službu, vztahují se na váš nákup tyto platební podmínky a vy s nimi souhlasíte.

 

Pokud je některá část služeb zpoplatněna, zavazujete se zaplatit příslušný poplatek. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje nabídková cena za služby všechny příslušné daně. Za zaplacení těchto daní a dalších poplatků jste odpovědní vy. Není-li uvedeno jinak, daně se vypočítávají na základě vaší polohy v době registrace účtu Green0meter. Po oznámení, že jsme od vás neobdrželi platbu včas a v plné výši, můžeme pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám, pokud v příslušné lhůtě nezaplatíte celou částku. Pozastavení nebo zrušení služeb z důvodu nezaplacení může mít za následek ztrátu přístupu k účtu a možnosti používat účet a jeho obsah.

 

     Váš fakturační účet

     Při registraci do služby budete požádáni o poskytnutí informací o způsobu platby, který budete používat k úhradě poplatků za službu.

Kromě toho zmocňujete společnost Green0meter k použití jakýchkoli aktualizovaných fakturačních údajů týkajících se vámi zvoleného způsobu platby poskytnutých bankou, u níž máte veden účet, nebo příslušnou platební sítí. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat údaje o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy nebo způsobu platby, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat ohledně vašich transakcí. Pokud nám oznámíte, že již nechcete používat svůj způsob platby, a na naši žádost nám v příslušné lhůtě neposkytnete jiný způsob platby, můžeme vaši placenou službu pozastavit nebo zrušit. Změny na vašem fakturačním účtu nebudou mít vliv na poplatky účtované na vašem fakturačním účtu, dokud nebudeme moci přiměřeně reagovat na změny na vašem fakturačním účtu.

 

     Fakturace

     Poskytnutím informací o platební metodě společnosti Green0meter (i) prohlašujete, že jste oprávněni používat poskytnutou platební metodu a že všechny vámi poskytnuté fakturační údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) zmocňujete společnost Green0meter, aby vám účtovala za Služby nebo dostupný obsah za platbu pomocí vaší platební metody; a (iii) zmocňujete společnost Green0meter, aby vám účtovala za používání všech placených součástí Služeb, pro které jste se zaregistrovali během platnosti těchto Podmínek. Jak je uvedeno, můžeme fakturu vystavit (a) předem; (b) v okamžiku nákupu; (c) krátce po nákupu nebo (d) pravidelně v případě opakujících se předplacených služeb. Účtovat vám můžeme až do výše částky, kterou schválíte. O každé změně účtované částky u opakovaně předplácených produktů budete předem informováni, a pokud se částka změní, budete moci služby zrušit před změnou ceny. Můžeme vám současně účtovat částky za několik předchozích zúčtovacích období, které nebyly dříve zpracovány.

 

     Opakující se platby 

     Pokud si zakoupíte Služby na základě předplatného (např. měsíčně, čtvrtletně nebo ročně), souhlasíte s povolením opakovaných plateb; tyto platby vám bude společnost Green0meter provádět v pravidelných intervalech, které jste si odsouhlasili, až do ukončení vašeho předplatného Služby nebo ze strany společnosti Green0meter. Pokud jste si zakoupili předplatné na předem stanovené období (nejčastěji 12 měsíců), můžete předplatné ukončit až po uplynutí tohoto období.

 

     Poskytneme vám pokyny, jak Služby zrušit. Schválením opakovaných plateb opravňujete společnost Green0meter k uložení vašeho platebního nástroje a ke zpracování těchto plateb formou elektronického inkasa nebo převodů, nebo jako elektronických platebních příkazů z určeného účtu, nebo jako výběrů z určeného účtu (v případě použití kreditních karet nebo podobných plateb) (souhrnné označení "elektronické platby"). Poplatky za předplatné jsou obvykle účtovány předem na příslušné období předplatného. Pokud je jakákoli platba vrácena jako nezaplacená nebo pokud je kreditní karta nebo podobná transakce odmítnuta, vyhrazuje si společnost Green0meter nebo její poskytovatelé služeb právo odečíst si příslušný poplatek za vrácení, odmítnutí nebo nedostatečné finanční prostředky a zpracovat takovou platbu jako elektronickou platbu.

 

     Zrušení služeb 

     Služby můžete zrušit tak, že kontaktujete zákaznický servis, jak je popsáno v části 4.a.ii výše. Zrušením placených služeb se zastaví účtování dalšího využívání služby. Doporučujeme přejít zpět na nabídku popisující služby, protože (i) v okamžiku zrušení vám nemusí být vráceny peníze; (ii) mohou vám být účtovány poplatky za zrušení; (iii) můžete být vyzváni k úhradě všech poplatků účtovaných na váš fakturační účet za poskytování služeb před datem zrušení a (iv) po zrušení služeb můžete ztratit přístup ke svému účtu a jeho používání. Vaše údaje budeme zpracovávat v souladu s popisem uvedeným v části 4 výše v tomto dokumentu. Pokud služby zrušíte, služby skončí na konci aktuálního období poskytování služeb, nebo pokud vám účtujeme pravidelně, vaše služby skončí na konci období, ve kterém jste je zrušili.Pokud u své banky iniciujete zpětné vyúčtování nebo vrácení platby za služby, budeme to považovat za zrušení služby z vaší strany k datu původní platby a vy nás zmocňujete k okamžitému zrušení služby a/nebo odstranění veškerého obsahu, který vám byl za tuto platbu poskytnut.

 

     Změny cen 

     Pokud je pro vaši nabídku služeb stanoveno pevné období a cena, zůstává tato cena v platnosti po celou dobu trvání tohoto období. Pokud chcete služby využívat i nadále, musíte novou nabídku a cenu přijmout. Pokud jsou vaše služby předpláceny pravidelně (například jednou měsíčně), nemají žádný konkrétní časový rámec a nejedná se o zkušební nabídku, můžeme cenu služby změnit, pokud budou přidány nové nebo vylepšené funkce, a to v rozsahu, v jakém se zvýšily náklady na poskytování této služby, případně v reakci na změny na trhu (například v souvislosti s náklady na pracovní sílu, kolísáním měny, změnami daní nebo předpisů, inflací, licenčními poplatky nebo náklady na infrastrukturu a správními poplatky ). Změnu ceny vám oznámíme nejméně 30 dní předtím, než vstoupí v platnost.                   Poskytneme vám možnost zrušit služby předtím, než změna ceny nabude účinnosti. Při sdělování informace o změně účtované částky vás budeme rovněž informovat o důvodech a rozsahu těchto cenových změn a o tom, že tato nová cena nabude účinnosti, pokud využívání těchto služeb nezrušíte. Rovněž vás budeme informovat o postupu při případném zrušení těchto služeb.

 

     Opožděné platby 

     V případě opožděných plateb jste povinni uhradit přiměřené náklady vzniklé při vymáhání opožděných plateb, včetně odměny advokáta a dalších právních poplatků a nákladů podle zákona a promlčení. Pokud nezaplatíte celou částku včas ani poté, co jsme vám zaslali upomínku, že pokud nezaplatíte včas, budou vaše služby pozastaveny nebo zrušeny, můžeme vaše služby pozastavit nebo zrušit. Pozastavení nebo zrušení služeb se můžete vyhnout, pokud požadovanou platbu uhradíte ve lhůtě uvedené v upomínce.      Postup bude jiný, pokud je chybějící částka zanedbatelná. Chybějící částky nižší než 2 % celkové hodnoty faktury jsou vždy považovány za nevýznamné. Pozastavení nebo zrušení služeb z důvodu nezaplacení může mít za následek ztrátu přístupu k vašemu účtu Green0meter.

 

     Způsob platby pomocí bankovního účtu 

     Ke svému účtu Green0meter si můžete zaregistrovat vhodný bankovní účet a používat jej jako platební metodu. Mezi vhodné bankovní účty patří účty vedené finanční institucí, která přijímá inkasa (např. americká finanční instituce, která podporuje položky v síti Automated Clearing House ("ACH"), evropská finanční instituce, která podporuje platební oblast SEPA ("SEPA") nebo " iDEAL" v Nizozemsku). Platí také podmínky, které jste odsouhlasili při přidání bankovního účtu jako platební metody ve svém účtu Green0meter (např. "mandát" v případě SEPA). Prohlašujete a zaručujete, že registrovaný bankovní účet je veden na vaše jméno a že jste oprávněni účet registrovat a používat jako platební metodu.

Registrací nebo výběrem bankovního účtu jako platební metody zmocňujete společnost Green0meter (nebo jejího zástupce), aby iniciovala jedno nebo více inkas na celkovou částku nákupu nebo předplatného (v souladu s podmínkami předplatného) z vašeho bankovního účtu (a v případě potřeby iniciovala jedno nebo více připsání na váš bankovní účet za účelem opravy chyb, vrácení peněz nebo pro podobné účely), a zmocňujete finanční instituci, u které je váš účet veden, k odečtení těchto inkas a připsání těchto kreditních položek. Berete na vědomí, že toto oprávnění zůstává v platnosti, dokud neodstraníte údaje o svém bankovním účtu z účtu Green0meter. Pokud se domníváte, že vám byla částka stržena omylem, obraťte se co nejdříve na zákaznickou podporu podle pokynů uvedených v části 4.e výše.

Zákony vaší země mohou také omezovat vaši odpovědnost v případě podvodných, chybných nebo neoprávněných transakcí z vašeho bankovního účtu. Registrací nebo výběrem bankovního účtu jako platební metody potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

 

 

     Záruky 

     Pokud jste zákazník, mohou vám místní zákony poskytovat určitá práva. Tato práva zahrnují povinnost společnosti Green0meter poskytovat Služby s přiměřenou péčí a dovednostmi. Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany společnosti Green0meter. S výjimkou případů, kdy jsme zlovolně zahrnuli vady nebo v důsledku vad, nelze Služby používat a poskytujeme je "tak, jak jsou", "se všemi vadami" a "tak, jak jsou k dispozici". Nezaručujeme přesnost ani včasnost poskytovaných služeb. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že počítačové a telekomunikační systémy nejsou bezchybné a že čas od času může dojít k výpadkům. Nemůžeme zaručit, že služba bude nepřetržitá, včasná, bezpečná a bezchybná nebo že nedojde ke ztrátě dat. green0meter a jeho přidružené společnosti, prodejci, distributoři a dodavatelé neposkytují žádné smluvní záruky ani podmínky. Máte všechny povinné záruky stanovené zákonem, ale neposkytujeme žádné jiné záruky. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme všechny povinné záruky, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, profesionálního úsilí a neporušování práv.

 

     Omezení odpovědnosti

 1.  Omezení odpovědnosti.

 2. Green0meter neodpovídá za správnost zadaných údajů.

 3. Společnost Green0meter nese odpovědnost pouze v případě porušení důležitých smluvních povinností nebo v případě, že to vyžadují platné právní předpisy.

 4. Společnost Green0meter, její zástupci nebo právní zástupci neodpovídají za nepřímé škody, včetně finančních ztrát, jako je ušlý zisk, pokud společnost Green0meter, její zástupci nebo právní zástupci nejednali z hrubé nedbalosti nebo úmyslně.

 5. Veškerá zákonná odpovědnost bez zavinění společnosti Green0meter, včetně zákonné odpovědnosti za porušení záruky, zůstává tímto omezením odpovědnosti nedotčena. Totéž platí pro odpovědnost společnosti Green0meter, jejích zástupců nebo advokátů v případě podvodu nebo nedbalosti s následkem zranění nebo smrti.

 6. Společnost Green0meter nenese odpovědnost za jakékoli neplnění nebo zpoždění plnění svých povinností podle těchto Podmínek, pokud je toto neplnění způsobeno okolnostmi, které společnost Green0meter nemůže ovlivnit (například pracovními spory, vyšší mocí, válkou nebo teroristickými aktivitami, úmyslným poškozením, nehodami nebo dodržováním platných zákonů nebo vládních nařízení). Společnost Green0meter vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovala dopady těchto událostí a splnila závazky, které nebyly ovlivněny.

 

     Ostatní

Účinnost těchto podmínek zůstává zachována i po ukončení nebo zániku těchto Podmínek. Můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění postoupit, převést nebo ukončit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek v celém rozsahu nebo částečně (pokud vám tím nevznikne škoda). Tyto podmínky a svá práva na používání služeb nesmíte postoupit, převést ani jinak zrušit. Toto je úplná dohoda mezi vámi a společností Green0meter týkající se vašeho používání Služeb. Nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností Green0meter týkající se vašeho používání Služeb. Všechny části těchto Podmínek platí v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

Pokud soud nebo rozhodce rozhodne, že nemůžeme vymáhat část těchto Podmínek, jak je zde uvedeno, můžeme tyto Podmínky nahradit nejpodobnějšími podmínkami, které jsou vymahatelné podle platných právních předpisů. Ostatní části podmínek se nemění. Tyto podmínky jsou uzavřeny výhradně mezi vámi a námi. Nevztahují se na žádné jiné osoby než na nástupce a postupníky společnosti Green0meter. Nadpisy oddílů jsou uvedeny pouze pro informaci.

 

Výhrada práv a zpětná vazba. Pokud není v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, společnost Green0meter vám neuděluje žádnou licenci ani jiná práva jakéhokoli druhu na základě patentů, know-how, autorských práv, obchodních tajemství, ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví, které vlastní nebo kontroluje společnost Green0meter nebo jakýkoli spřízněný subjekt, včetně jiného názvu, firemní podoby, loga nebo ekvivalentů. Pokud společnosti Green0meter poskytnete nápad, návrh nebo zpětnou vazbu, mimo jiné včetně nápadů na nové produkty, technologie, propagační akce, názvy produktů, zpětnou vazbu k produktům a jejich vylepšení ("zpětná vazba"), udělujete společnosti Green0meter, bez povinnosti platit vám poplatek nebo licenční poplatky či jiné závazky, právo vytvářet nebo nechat vytvářet odvozená díla na základě vaší zpětné vazby nebo používat, sdílet a komerčně využívat vaši zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel. Nebudete poskytovat zpětnou vazbu, která by podléhala licenci vyžadující, aby společnost Green0meter poskytla licenci na svůj software, technologii nebo dokumentaci třetím stranám, protože obsahuje vaši zpětnou vazbu.

 

     Zahrnuté služby

Servisní smlouva společnosti Green0meter se vztahuje na následující produkty, aplikace a služby:

- Platforma Green0meter

- Modul CO2 Green0meter

- Modul CSRD Green0meter

- Modul SFDR Green0meter

- Modul ESG Green0meter

- Sociální síť Green0meter

jakýkoli jiný modul, který je součástí služeb Green0meter.

bottom of page