top of page

Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků je pro nás prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků je pro nás prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Digital & Legal s.r.o., IČO 07638990 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304555/MSPH (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@green0meter.com

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobními údaji, které zpracováváme na právním základě specifikovaném v článku III. jsou:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení kontaktní osoby);

 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)

 • údaje ze vzájemné komunikace a interakce (např. informace o našem vzájemném kontaktu, řešení stížností a servisních požadavků).

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci vzájemné obchodní spolupráce, zpracováváme na základě následujících zákonných důvodů a pro tyto účely

 • plnění smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy;

 • plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);

 • oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich případných nároků;

 • souhlas pro přizpůsobení nabídek a reklamy Vašim preferencím na základě takzvaných cookies souborů. Bližší informace o tomto zpracování najdete v dokumentu Cookie Policy

 

4. Doba uchovávání údajů

Správce při nakládání s vašimi údaji ctí pravidla datové minimalizace a uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou. Archivační lhůty vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce k zajištění ochrany oprávněných zájmů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od uzavření příslušné smlouvy pro zajištění plnění našich smluvních povinností a oprávněného zájmu na ochraně a vymáhání našich případných nároků. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let. 

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. V souvislosti s poskytováním našich služeb mohou být vaše osobní údaje předány pověřeným subjektům zajišťujícím určité činnosti tvořící součást našich služeb. Tyto subjekty jsou oprávněné nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byly správcem pověřeny. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Subdodavateli mohou být subjekty

 • poskytující IT služeb, včetně cloudových uložišť a služeb zajišťujících IT bezpečnost (např. Salesforce.com, Microsoft)

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy (např. Stripe)

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů. V případě, že dochází k předání dat mimo EU, uplatní se taková pravidla, aby byla zajištěna odpovídající a srovnatelná úroveň ochrany jako v rámci EU.

 

6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, Uvedené informace Vám poskytneme primárně prostřednictví tohoto formuláře zde,

 • právo na opravu osobních údajů,

 • v určitých případech právo na výmaz osobních údajů,

 • omezení zpracování,

 • právo vznést námitku proti zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů.

V záležitostech týkajících se vašich osobních údajů a pro uplatnění výše uvedených práv, které zpracováváme, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu údajů – Lucie Poulová (lucie.poulova@green0meter.com)

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů nezbytných pro Vaši řádnou identifikaci jako smluvní strany však není možné smlouvu uzavřít a zajistit její plnění.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že

 • přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů,

 • k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Datum aktualizace: 18.08.2023.

bottom of page