top of page

Podmínky používání

Tyto smluvní podmínky (dále jen "podmínky") stanovují všeobecné obchodní podmínky mezi společností Greenometer s.r.o. (IČO 07638990, dále jen „Green0meter“) a vámi, pokud se rozhodnete používat produkty, webové stránky a služby Green0metru (dále jen „Služby“).

Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky. Jejich odsouhlasením potvrzujete, že jste si podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. V případě akceptování představují tyto podmínky oboustranný závazek. Pokud poskytujete souhlas s Podmínkami jménem subjektu (například svého zaměstnavatele nebo společnosti, pro kterou pracujete), přijetím Podmínek prohlašujete, že máte zákonné oprávnění tento subjekt zavazovat. V takovém případě považujeme tento subjekt za našeho klienta.

1. SLUŽBY A JEJICH POUŽITÍ

Green0meter

 • poskytuje služby v oblasti ESG poradenství,

 • provozuje webové stránky www.green0meter.com,

 • provozuje webové stránky www.marketplace.green0meter.com,

 • poskytuje platformu Green0meter dostupnou na app.green0meter.com, která po zřízení uživatelského účtu umožňuje přístup k následujícím službám:

  • Modul CO2 Green0meter

  • Modul CSRD Green0meter

  • Modul SFDR Green0meter

  • Modul ESG Green0meter

  • Modul ESRS Green0meter

  • jakýkoli jiný modul, který je součástí platformy Green0meter, která má následující charekteristiky:

   • Online webová platforma využívající Microsoft Azure technologií lokalizovaných v Evropské unii. Green0meter ukládá veškerá osobní data v západní Evropě, včetně dat uložených na Azure Cloud ve Frankfurtu a na Google Cloud v Nizozemsku a Belgii. Veškerá data jsou šifrována jak při přenosu, tak v klidu pomocí standardních postupů šifrování dat https a Azure cloud, přičemž přístup k osobním datům je omezen na oprávněný personál.​

   • Green0meter využívá 4 klíčové komponenty pro zpracování dat: MS SQL databázi a procedury hostované na Microsoft Azure, Google Firebase Cloud Functions a Azure Flows hostované v západní Evropě. Databáze aplikace Green0meter je podporována databází Microsoft SQL Server, zatímco Firebase Functions se používá k orchestrování vytváření uživatelů a funkcionalit platformy, včetně správy uživatelských účtů a zálohování dat.

   • Front-End technická architektura Green0meter je postavena na React.js s modularním designem komponent, organizovanou strukturou složek pro zdrojové kódy a používá React Router pro klientem řízené směrování a navigaci, s konfigurací prostředí definovanou v .env souborech pro různá prostředí včetně vývoje, stagingu a produkce.

Webové stránky

 1. Green0metru náleží veškerá práva, zejména práva autorská a práva s nimi související, k vlastnímu obsahu internetových stránek, včetně textu a jejich designu, grafik, ochranných známek, log, vygenerovaných zpráv a doporučení, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto Internetových stránkách. Obsah Internetových stránek může být rovněž chráněn právy třetích osob.

 2. Provozovatel a všechny osoby, které užívají nebo zamýšlejí užívat Internetové stránky (dále jen „Uživatelé“) se řídí těmito Pravidly používání webových stránek (dále jen „Pravidla“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek přístupných na Internetových stránkách.

 3. Webové stránky jsou zveřejňovány tak, jak jsou. Jakékoliv informace či údaje na nich zveřejněné jsou nezávazné, jsou zveřejňovány za informativním účelem, Green0meter je může kdykoliv změnit nebo odstranit. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto webových stránkách, s výjimkou těchto Pravidel a zásad ochrany osobních údajů, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem.

Platforma Green0meter

 1. V případě používání platformy Green0meter vám Green0meter uděluje nevýhradní, neodcizitelnou a nezrušitelnou licenci k používání softwarového nástroje na výpočet uhlíkové stopy a dalších ESG hodnot.

 2. Veškerá práva k softwaru, včetně autorských práv, zůstávají výhradním majetkem společnosti Green0meter. Vaše společnost se zavazuje respektovat tato práva a nevykonávat žádné aktivity, které by mohly tato práva narušit.

 3. Služba platformy je určena pouze pro použití podnikateli nebo subjekty veřejné správy pro účely jejich podnikatelské nebo jiné odborné či veřejnosprávní činnosti. Prohlašujete, že platformu budete používat jako podnikatel nebo subjekt veřejné správa nebo jejich jménem a výhradně pro účely spojené s touto činností. Služba není určena pro použití spotřebiteli.

 4. Sběr dat do platformy lze vykonávat přes i) online formuláře, ii) nahrávání souborů, iii) technickou integraci jako například API.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. platforma Green0meter je přístupná prostřednictvím master uživatelského účtu, který je možné založit pomocí online registračního formuláře. Souhlasíte, že při registraci uvedete pouze pravdivé, přesné, úplné a aktuální informace a budete je udržovat aktuální. Jste odpovědní za jakoukoli aktivitu v rámci svého účtu.

 2. Pokud poskytujete souhlas s Podmínkami jménem subjektu (například svého zaměstnavatele nebo společnosti, pro kterou pracujete), přijetím Podmínek prohlašujete, že máte zákonné oprávnění tento subjekt zavazovat. V takovém případě považujeme tento subjekt za našeho klienta.

 3. Uživatelské přístupové údaje jsou spravovány v prostředí platformy. Uživatelé mají různá práva na základě 4 rolí (Vlastník, Manažer, Respondent, Divák). Za vaši organizaci spravuje ostatní uživatele Vlastník dané organizace, který může vytvářet přístup i pro další uživatele ve vaší organizaci, např. za účelem sběru dat, nebo správy přidružených entit.

 4. Své přihlašovací údaje uchovávejte v bezpečí a nesdělujte je dalším osobám. Aby se zabránilo jakémukoli narušení vašeho uživatelského účtu, jste povinni (i) chránit jakékoli zařízení používané v souvislosti se Službou před zneužitím, (ii) nastavit zabezpečené přihlašovací údaje, (iii) zabránit jakémukoli přístupu třetích stran k vašim přihlašovacím údajům a (iv) chránit přihlašovací údaje a zabránit jejich zneužití.

 5. Bez zbytečného odkladu nás budete informovat o jakémkoli porušení zabezpečení nebo neoprávněném použití vašeho uživatelského účtu.

 6. Vyhrazujeme si právo, abychom my, naši dodavatelé nebo zaměstnanci, měli přístup k vašemu uživatelskému účtu a informacím, které jste poskytli, zejména pro účely podpory a údržby nebo z jakýchkoli bezpečnostních, technických nebo fakturačních důvodů.

 7. Uživatelský účet a přístup k platformě se zřizuje na dobu neurčitou, jeho zrušení se řídí dílčími ujednáními těchto podmínek.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. obsah webových stránek je veřejně přístupný, jejich užití je bezplatné.

 2. Využití platformy Green0meter je zpoplatněno. Cena služby se odvíjí od počtu odebíraných modulů a velikosti vaší společnosti. V rámci registrace do platformy máte možnost využít bezplatné testovací období, před jehož koncem vás bude kontaktovat zástupce Green0metru za účelem stanovení cenové nabídky.

 3. Cenu za platformu Green0meter lze hradit na měsíční nebo roční bázi, pokud se nedohodneme jinak. Platba může být provedena formou předplatného pomocí kreditní/debetní karty přes integrovanou platební bránu (dále jen „předplatné“) nebo na základě faktury. Cena služby je splatná předem.

 4. Pro odebírání placené služby se zavazujete poskytnout přesné a pravdivé fakturační údaje, zavazujete se udržovat je aktualizované a prohlašujete, že jste oprávněni používat zvolenou platební metodu.

 5. Zvolenou platební metodu jste oprávněni změnit, za tímto účelem kontaktujte zákaznickou podporu. V případě, že chcete služby nadále využívat, jste povinni poskytnout potřebné údaje pro alternativní způsob úhrady ceny za Službu.

 6. V případě „předplatného“ souhlasíte s povolením opakovaných plateb a opravňujete společnost Green0meter k uložení vašeho platebního nástroje.

 7. V případě, že selže automatické účtování opakovaných plateb předplatného, nebo budeme evidovat neuhrazenou fakturu upozorníme vás na to e-mailem a vy nám do 7 dnů poskytnete nový způsob platby a/nebo veškeré informace nezbytné pro zpracování platby v případě, že budete chtít službu nadále používat. V opačném případě mohou být vaše služby pozastaveny nebo zrušeny. Pozastavení nebo zrušení služeb z důvodu nezaplacení může mít za následek ztrátu přístupu k vašemu účtu Green0meter. V případě opožděných plateb jste zároveň povinni uhradit přiměřené náklady vzniklé při vymáhání opožděných plateb.

 8. Cenu za službu můžeme kdykoli jednostranně změnit. Aktualizovanou cenu vám oznámíme nejméně 15 dní předem. Změna ceny nemá vliv na již zaplacenou cenu za vámi zvolené období. Pokud v této lhůtě aktualizovanou cenu neodmítnete, budeme vám na začátku nového období účtovat novou cenu. Pokud s novou cenou nesouhlasíte, bude Služba na konci aktuálního období ukončena.

 9. Služba se automaticky a opakovaně prodlužuje na stejné období, pokud jej vy nebo my nezrušíme písemným oznámením o neprodloužení nejpozději poslední den trvání aktuálního období, na které máte službu zaplacenou. Prodloužení období můžete zrušit prostřednictvím e-mailové adresy info@green0meter.com.

 10. Pokud není uvedeno jinak, naše ceny jsou uvedeny bez DPH, Green0meter je povinen příslušnou částku DPH k ceně služby připočíst, stane-li se plátcem DPH a pokud se DPH k ceně služby podle platných právních předpisů vztahuje.

 11. Pokud se ze závažných důvodů nedohodneme jinak, neposkytujeme žádné náhrady, a to bez ohledu na důvod nebo způsob ukončení užívání Služby. Ukončení užívání Služby nemá vliv na vaši povinnost uhradit nám plnou cenu služby za sjednané období.

4. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, PODPORA

 1. Služby jsou dostupné pouze přes internet. Je vaší odpovědností správně nastavit svá zařízení a síťová připojení, abyste mohli Služby využívat v plném rozsahu, včetně nastavení webových prohlížečů. Neneseme odpovědnost za fungování vašeho internetového připojení ani za správné nastavení vašich zařízení nebo sítí.

 2. Snažíme se služby neustále zlepšovat. Služby můžeme kdykoli a bez omezení změnit, odstranit funkce nebo ukončit přístup k aplikacím a službám třetích stran. Pokud v důsledku změny služeb ztratíte přístup ke svému obsahu, budeme vás o tom předem informovat.

 3. Děláme vše pro to, abychom Služby provozovali bez přerušení, tj. s SLA (Service Level Agreement) v úrovni 99,9%. V některých případech však může být váš přístup ke Službě omezen nebo pozastaven, zejména z důvodu (i) odstávek nebo oken údržby, (ii) technických poruch, (iii) jednání nebo opomenutí třetích stran (např. poruchy poskytovatelů hostingu, nepravidelnost nebo ukončení podpory služeb třetích stran, na kterých jsou Služby závislá, útoky na Službu atd.), (iv) problémů s připojením nebo (v) vyšší moci. Případná nedostupnost způsobená nefunkčností služeb třetích stran využívaných k poskytování služby (zejména poskytovatelé telekomunikačních služeb, apod.) vylučuje odpovědnost za dostupnost služby dle § 374 obchodního zákoníku. V opačném případě Vám náleží nárok na slevu v následující výši 99,89% - 99,5%: 10% snížení ceny, 99,49% - 99,0%: 20% snížení ceny, 98,9% - 95,0%: 50% snížení ceny, nižší než 95,0%: 70% snížení ceny.

 4. Nesmíte (i) jakýmkoli způsobem komerčně využívat Službu, pokud není jinou Smlouvou stanoveno jinak, (ii) reprodukovat nebo jinak duplikovat Službu, provádět její úpravy nebo odvozená díla ze Služby, včetně vytváření záložních kopií, (iii) distribuovat, licencovat, poskytovat sublicence, prodávat, převádět, převádět, pronajímat Službu, (iv) vystavovat Službu nebo ji či svůj uživatelský účet zveřejňovat, (v) překládat, zpracovávat, upravovat nebo jinak měnit Službu, (vi) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet získat zdrojový kód Služby, (vii) pokoušet se prolomit bezpečnostní opatření Služby nebo jinak napadat Službu, (viii) vyvíjet nebo se podílet na vývoji služby, která je založena na softwaru, je z něj odvozena nebo mu jinak konkuruje, (ix) používat Službu v rozporu s jakýmkoli zákonem, nařízením nebo předpisem nebo (x) odstraňovat nebo měnit naše označení ve Službě.

 5. V rámci Služby poskytujeme podporu spočívající v zodpovídání vašich dotazů týkajících se používání a nastavení Služby atd. Můžete nás kontaktovat během pracovní dní od 9:00-17:00 prostřednictvím info@green0meter.com, chatu v platformě Green0meter, anebo na čísle +420 792 931 443. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom vám poradili v přiměřené době. Za nedostupnost podpory však neručíme.

5. VÁŠ OBSAH A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Pro plnění našich povinností stanovených v Podmínkách je nezbytné, abychom zpracovávali některé Vaše Osobní údaje (pokud jste fyzická osoba) nebo Osobní údaje Vašich zaměstnanců či jiných spolupracujících osob, které Službu využívají Vaším jménem a které mají přístup k Vašemu uživatelskému účtu. Veškeré informace o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme, jsou k dispozici v našich Prohlášení o ochraně osobních údajů https://www.green0meter.com/cs/ochrana-osobnich-udaju

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("osobní údaje"), jak je definována v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ("GDPR"). Je výhradně vaší povinností dodržovat veškeré platné právní předpisy při používání služby a shromažďování osobních údajů službou.

 3. Ve snaze zlepšit poskytování Služeb obsahují webové stránky funkce (dále jen „cookies“), které nám umožňují sledovat a analyzovat určité aspekty používání a výkonu webu a platformy. Více informací naleznete pod odkazem – „odkaz na cookies policy“.

 4. Naše služby umožňují ukládat obsah, nebo jej sdílet s ostatními uživateli. Na váš obsah si nenárokujeme vlastnická práva a zůstává vaším vlastnictvím.

 5. Vaše společnost je plně odpovědná za veškerý obsah, který vytvoří nebo importuje do softwaru. Green0meter nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, nesrovnalosti nebo nedostatky v takovém obsahu.

 6. Vaše společnost je odpovědná za pravidelné zálohování dat, která vytvoří nebo uloží v softwaru. Green0meter nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto dat.

 7. Společnost Green0meter si vyhrazuje právo přezkoumat váš obsah při vyšetřování podezření na porušení těchto Podmínek nebo platných právních předpisů. Vyhrazujeme si právo kdykoli zablokovat nebo odstranit váš obsah ze služeb, pokud zjistíme, že porušuje podmínky nebo platné právní předpisy. Zároveň proti vám můžeme podniknout kroky, včetně (ale ne pouze) okamžitého pozastavení služeb, nebo zrušení vašeho účtu Green0meter.

 8. Vzájemně souhlasíme s tím, že budeme používat obvyklým způsobem značky, loga a obchodní názvy každé strany k identifikaci druhé strany v propagačních a marketingových materiálech včetně webových stránek.

6. MLČENLIVOST

 1. Důvěrné informace jsou veškeré neveřejné informace obchodní nebo technologické povahy, včetně obchodních tajemství, ať už jsou nebo nejsou označeny jako důvěrné, o kterých jste se vy nebo my dozvěděli nebo dozvíte přímo nebo nepřímo, jakýmkoli způsobem komunikace nebo pozorování, v souvislosti s používáním Služby. Důvěrné informace zahrnují mimo jiné obchodní tajemství, know-how, počítačové programy a principy jejich fungování, zdrojové a strojové kódy počítačových programů, datové soubory, algoritmy, architektonické návrhy, analýzy, přípravné a koncepční materiály, specifikace a popisy, cenovou politiku, obchodní plány atd. Důvěrné informace zahrnují také informace, které jste si s námi předali před tím, než jste začali používat Službu, pokud by jinak byly považovány za důvěrné, jak je definováno v tomto dokumentu. Dále jen jako „Důvěrné informace“.

 2. Není-li v Podmínkách uvedeno jinak, budeme my i Vaše společnost navzájem zachovávat mlčenlivost ohledně všech důvěrných informací, jak jsou definovány v těchto Podmínkách, a tyto důvěrné informace budou používány výhradně pro účely používání a poskytování Služby.  My i Vaše společnost se zavazujeme vynaložit maximální úsilí zabránit úniku nebo zneužití důvěrných informací (zejména odpovídajícím zabezpečením našich elektronických zařízení a komunikačních kanálů).

 3. Závazek mlčenlivosti trvá po dobu, kdy máte uživatelský účet ve Službě, a po dobu 5 let od jeho ukončení.

 4. Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací není předání informací třetím stranám (vč. důvěrných informací), které proběhne na základě pokynu Vaší společnosti. Jedná se zejména o tyto případy:

  1. Pokud projevíte zájem o služby třetích stran, prostřednictvím Služeb Green0metru jsme třetí straně oprávněni předat následující informace: IČO, název Vaší společnosti, jméno, příjmení a telefon kontaktní osoby, NACE, produkt, o který jste projevili zájem.

7. ODKAZY NA STRÁNKY NEBO SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

 1. Služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu. Odkazy na tyto služby vám nabízíme v dobré víře a s prověřenými partnery, nejsme ale odpovědní za provoz nebo podmínky používání těchto webových stránek nebo služeb ani za jakékoli škody nebo ztráty, které vám v souvislosti s jejich použitím vzniknou. Doporučujeme, abyste se předem seznámili s podmínkami používání těchto webových stránek nebo služeb. V případě, že bude poskytnutí služby vyžadovat předání informace třetí straně, budete vyzváni k udělení souhlasu s předáním informací.

8. PLATNOST A UKONČENÍ

 1. Máte právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zrušit svůj master účet Green0meter. Pokud si přejete ukončit svůj uživatelský účet a tím i používání platformy, kontaktujete nás na info@green0meter.com.

 2. Pokud nás požádáte o zrušení svého master účtu Green0meter, můžete si zvolit jeho pozastavení na 30 nebo 60 dní pro případ, že si to rozmyslíte. Po uplynutí těchto 30 nebo 60 dnů bude váš účet Green0meter zrušen.

 3. V případě zrušení master uživatelského účtu Green0meter.

  1. okamžitě zaniká vaše právo používat platformu Green0meter a master uživatelský účet, vč. přidružených uživatelských účtů.

  2. odstraníme vaše data nebo váš obsah související s účtem Green0meter nebo jinak ukončíme spojení mezi vámi a účtem Green0meter (pokud zákon nevyžaduje, abychom obsah nebo data zachovali, vrátili nebo předali vám nebo třetí straně, kterou určíte).

  3. ztratíte přístup k vašemu obsahu a službám poskytovaným v platformě Green0meter. Je vaší odpovědností zálohovat si důležitá data. Neneseme odpovědnost za poskytování jakýchkoli záloh vašich dat.

 4. Green0meter je oprávněn písemně vypovědět smluvní vztah bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 2 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Vaší společnosti. 

 5. Smluvní vztah jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo zrušit s okamžitou platností, zejm. v závažných případech (i) porušení podmínek, našich zásad ochrany osobních údajů nebo jakýchkoliv platných právních předpisů, (ii) vaše činnosti jsou spojené s trestnou činností, (iii) máme podezření nebo pokud zjistíme jakýkoli škodlivý software, kód nebo jinou škodlivou činnost ve vašem uživatelském účtu, (iv) zjistíme, že jste v úpadku, vstoupíte do likvidace nebo je proti vám zahájeno exekuční řízení.

9. ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Společnosti Green0meter poskytuje Služby s přiměřenou péčí a dovednostmi. Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany společnosti Green0meter.

 2. Společnost Green0meter nese odpovědnost pouze v případě porušení důležitých smluvních povinností nebo v případě, že to vyžadují platné právní předpisy.

 3. Společnost Green0meter, její zástupci nebo právní zástupci neodpovídají za nepřímé škody, včetně finančních ztrát, jako je ušlý zisk, pokud společnost Green0meter, její zástupci nebo právní zástupci nejednali z hrubé nedbalosti nebo úmyslně.

 4. Obsah webových stránek vč. zdarma poskytnutých kalkulací má pouze informativní a nezávazný charakter a nepředstavuje auditovatelné výstupy. Green0meter neodpovídá za rozhodnutí přijatá Uživatelem na základě těchto informací a výstupů.

 5. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na webových stránkách.

 6. Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována tak, jak je a jak je k dispozici. Na Službu neposkytujeme žádnou záruku. Zejména nezaručujeme, že (i) Služba bude fungovat bez přerušení nebo nepravidelností, (ii) Služba bude bezpečná nebo dostupná v daném okamžiku nebo místě, (iii) budou odstraněny případné chyby nebo vady Služby, (iv) Služba neobsahuje viry ani jiné škodlivé součásti nebo (v) výstupy Služby budou splňovat vaše požadavky. Služba je navržena a nabízena jako služba pro všeobecné použití, nikoliv pro specifické účely jakéhokoliv uživatele. Služba obsahuje pouze nástroje a funkce výslovně uvedené v Podmínkách; pokud Služba nemá žádné další funkce, nebude to považováno za vadu Služby. Služba není určena k použití a není vhodná k použití v provozech, kde selhání, zpoždění nebo nepřesnost funkcí, údajů nebo obsahu služby může mít za následek smrt, zranění osob nebo vážné poškození majetku nebo životního prostředí.

 7. Společnost Green0meter nenese odpovědnost za jakékoli neplnění nebo zpoždění plnění svých povinností podle těchto Podmínek, pokud je toto neplnění způsobeno okolnostmi, které společnost Green0meter nemůže ovlivnit (například pracovními spory, vyšší mocí, válkou nebo teroristickými aktivitami, úmyslným poškozením, nehodami nebo dodržováním platných zákonů nebo vládních nařízení). Společnost Green0meter vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovala dopady těchto událostí a splnila závazky, které nebyly ovlivněny.

 8. Pokud společnosti Green0meter poskytnete nápad, návrh nebo zpětnou vazbu, mimo jiné včetně nápadů na nové produkty, technologie, propagační akce, názvy produktů, zpětnou vazbu k produktům a jejich vylepšení ("zpětná vazba"), udělujete společnosti Green0meter, bez povinnosti platit vám poplatek nebo licenční poplatky či jiné závazky, právo vytvářet nebo nechat vytvářet odvozená díla na základě vaší zpětné vazby nebo používat, sdílet a komerčně využívat vaši zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel. Nebudete poskytovat zpětnou vazbu, která by podléhala licenci vyžadující, aby společnost Green0meter poskytla licenci na svůj software, technologii nebo dokumentaci třetím stranám, protože obsahuje vaši zpětnou vazbu.

 9. Souhlasem s těmito podmínkami se zavazujete dodržovat následující pravidla:

  1. nepodílet se na nezákonných činnostech.

  2. nepoužívat naši platformu k šíření spamu.

  3. nezobrazovat veřejně nevhodný obsah nebo jiné materiály (včetně například nahoty, krutosti, pornografie, urážlivého jazyka, grafického násilí nebo trestné činnosti) a nepoužívejte Služby ke sdílení takového obsahu.

  4. Nepodílet se na podvodných, falešných nebo zavádějících činnostech (např. získávání peněz pod falešnou záminkou, vydávání se za někoho jiného, manipulace se službami za účelem zvýšení počtu zobrazení nebo ovlivňování hodnocení a komentářů).

  5. Záměrně neobcházet omezení přístupu ke službám nebo jejich dostupnosti.

  6. neprovádět činnosti, které by mohly poškodit vás, služby nebo ostatní uživatele (například přenos virů, pronásledování, zveřejňování obsahu propagujícího terorismus nebo násilný extremismus, nenávistné projevy nebo propagování násilí vůči ostatním).

  7. Neprovádět činnosti, které narušují soukromí ostatních uživatelů.

  8. nepomáhat ostatním porušovat tato pravidla.

 10. Vy (jako odškodňující strana) nás, včetně našich přidružených společností, ředitelů, zaměstnanců a dalších spolupracujících osob, bez zbytečného odkladu odškodníte (jako odškodněná strana) za veškeré ztráty a výdaje (mimo jiné včetně nákladů na právní zastoupení, mimosoudních náhrad, nákladů soudních řízení, náhrad škod, pokut, vyrovnání atd. ) vyplývající z jakéhokoli správního řízení, sporu nebo soudního sporu, který proti nám třetí strana zahájí v důsledku vašeho zneužití Služby nebo jiného nedodržení Podmínek, platného zákona o ochraně osobních údajů, zásad ochrany osobních údajů nebo platných právních předpisů.

 11. Každá strana prohlašuje, že (i) bude vždy dodržovat platné právní předpisy proti úplatkářství a proti praní špinavých peněz a (ii) nebude přímo ani nepřímo podnikat žádné kroky, které by druhou stranu nebo kteroukoli z jejích přidružených společností vystavily riziku, že bude vystavena trestnému činu za porušení platných právních předpisů proti úplatkářství nebo proti praní špinavých peněz.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všechny části těchto Podmínek platí v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

 2. Podmínky můžeme kdykoli jednostranně změnit (i) s ohledem na platné právní předpisy, mimo jiné včetně jejich změny; (ii) v důsledku doporučení nebo pokynů podle platných právních předpisů; (iii) pro účely rozvoje služby; (iv) z technických důvodů; (v) na základě provozních požadavků nebo (vi) v důsledku změny podmínek ve prospěch uživatele.

 3. Na změnu podmínek vás upozorníme alespoň 15 dní předem, a to tak, že nové podmínky zveřejníme na našich webových stránkách a informujeme vás o tom prostřednictvím vašeho uživatelského účtu nebo e-mailu.

 4. V případě, že budete využívat služby po datu účinnosti nových podmínek, má se za to, že se změněnými podmínkami souhlasíte. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, máte možnost přestat používat Služby a zrušit svůj uživatelský účet. V případě, že tak neučiníte sami, Green0meter si vyhrazuje právo ukončit Smluvní vztah vč. zrušení uživatelského účtu ve lhůtě 60 dnů od projevení nesouhlasu.

 5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z používání Služby nebo v souvislosti s ní a Podmínkami se řídí právním řádem České republiky. Případné spory mezi vámi a námi budou řešeny smírnou cestou. Pokud se nám oběma nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, budou veškeré takové spory vyplývající z Podmínek a/nebo používání Služby nebo v souvislosti s nimi s konečnou platností rozhodovány soudy České republiky podle místní příslušnosti. Pokud soud nebo rozhodce rozhodne, že nemůžeme vymáhat část těchto Podmínek, jak je zde uvedeno, můžeme tyto Podmínky nahradit nejpodobnějšími podmínkami, které jsou vymahatelné podle platných právních předpisů.

 6. Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme některé z ustanovení Podmínek nebo některé z našich práv podle Podmínek, nebude to považováno za vzdání se budoucího vymáhání tohoto nebo jiného ustanovení nebo práva.

 7. Naše komunikace bude probíhat v českém, nebo anglickém jazyce, zejména elektronicky, s využitím vašeho uživatelského účtu, e-mailu nebo jiných kontaktů dostupných na našich webových stránkách. Písemná forma se považuje za dodrženou i zasláním elektronické zprávy s jednoduchým elektronickým podpisem.

 8. Práva a povinnosti sjednané v bodech 2.6, 3.9, 3.10, 9.8, 10.5 a 11.8 a v bodech 5 a 6 zůstávají v platnosti i po ukončení služby.

 9. Podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi Podmínek má přednost česká verze.

 10. Máte-li jakékoli dotazy týkající se Podmínek, kontaktujte nás prosím na adrese info@green0meter.com.

 

Datum aktualizace: 3.3.2024

bottom of page