top of page

Nová pravidla pro udržitelnost a dodavatelské řetězce: získejte konkurenční výhodu

Aktualizováno: 8. 7.O nových pravidlech tzv. nefinančního reportingu, spojených s implementací směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) se mluví poměrně často. Již méně slýcháme o návrhu směrnice o odpovědnosti za dodavatelský řetězec, známé také jako CSDDD. Obě směrnice se přitom dobře doplňují a lze je i u českých firem využít pro získání nemalé konkurenční výhody.


Jak známo, směrnice CSRD ukládá povinnosti nefinančního reportingu všem velkým společnostem od 250 zaměstnanců, s více než 50 mln EUR obratu, anebo 25 mln aktiv a také podnikům veřejného zájmu v EU, což znamená, že musí vykazovat své environmentální, sociální a governance údaje (ESG).


Směrnice CSRD ukládá soukromému sektoru společná pravidla pro nefinanční reporting, která narovnávají pravidla hry a posiluje odpovědnost firem. Tato směrnice však může být považována za návod, jak co nejlépe vystihnout současné negativní a pozitivní působení firem na životní prostředí nebo v sociální oblasti, zatímco nově schválená směrnice CSDDD ukládá firmám povinnost identifikovat a předcházet negativním dopadům působení společností napříč dodavatelským řetězcem.  


Koncem května 2024 Rada EU schválila dlouho připravovanou Směrnici o náležité péči, neboli CSDDD (Corporate sustainability due diligence). U firem s více než 1 000 zaměstnanci a globálním obratem vyšším než 450 milionů eur CSDDD nově vzniká povinnost náležité péče napříč dodavatelským řetězcem. Základními prvky této povinnosti jsou tak identifikace, ukončení, prevence, zmírnění a zohlednění negativních dopadů na lidská práva a životní prostředí ve vlastních provozech, dceřiných společnostech a jejich hodnotových řetězcích.


Navrhovaná směrnice by byla vymáhána na úrovni členských států a společnosti, na které se vztahuje, budou muset vzít v úvahu zejména dva nástroje vymáhání:


 • Administrativní dohled: Členské státy určí orgán odpovědný za dohled nad dodržováním pravidel a jejich prosazování, včetně uplatňování soudních příkazů a efektivních, přiměřených a odstrašujících sankcí (zejména pokut). Na evropské úrovni vznikne Evropskou síť dozorových orgánů, která zajistí koordinovaný přístup, kde se budou vzájemně sdílet informace o porušování směrnice. Dle současně dostupných informací, problematické jednání společností bude komunikováno i s veřejností.

 • Občanskoprávní odpovědnost: Členské státy zajistí, aby oběti (vč. jednotlivců) dostaly náhradu škody způsobené úmyslným nebo nedbalostním zanedbáním povinností. Je nutno zmínit, že potenciální pokuty za porušení CSDDD můžou být až do výše 5 % celosvětového obratu.  


Směrnice se bude týkat zhruba 6000 společností v EU a také zhruba 900 velkých nadnárodních korporací se sídlem mimo EU. Směrnice o náležité péči bude vydaná v Úředním věstníku EU koncem roku 2024, národní vlády budou dále mít 2 roky pro její transponování, očekávaný začátek platnosti je rok 2027. Společnosti se však začínají připravovat už nyní.


Praktické rady a varování


 • Pravidelně kontrolujte všechny fáze vašeho dodavatelského řetězce.

 • Nepřehlížejte menší dodavatele, protože rizika mohou vznikat i na nižších úrovních dodavatelského řetězce.

 • Vypracujte konkrétní plány na snižování uhlíkové stopy

 • Neodkládejte implementaci strategie udržitelnosti.

 • Pravidelně zveřejňujte zprávy o svých aktivitách v oblasti ESG.

 • Nezatajujte negativní informace, které by mohly vést k nedůvěře ze strany investorů a dalších zainteresovaných stran.

 • Sledujte aktuální legislativní vývoj v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti za dodavatelské řetězce a přizpůsobujte jim své strategie.

 • Nepodceňujte význam legislativních požadavků, protože nesoulad může vést k vysokým pokutám a právním sporům.

 • Neignorujte potenciální rizika spojená s ESG.

 • Aktivně vyhledávejte a zmírňujte tato rizika, abyste předešli právním a reputáčním následkům.

 • Nepodceňujte vliv změn klimatu na vaše podnikání a dodavatelský řetězec.

 • Připravte se na adaptaci a zmírňování dopadů změn klimatu.

 

Kdo je přípraven, není překvapen


Pro firmy, kterých se CSDDD bude týkat, půjde tedy o velmi důležitou novinku. Není ale třeba se jí zbytečně bát. Velmi dobrou průpravou pro zavádění vhodných opatření je už stávající implementace směrnice CSRD. České firmy si již zvykají na to, aby měly například spočítanou uhlíkovou stopu vlastní společnosti nebo jejích produktů, kterou od nich vyžadují jejich velké odběratele dnes. Právě to jim pomáhá prosadit se na trhu před konkurencí, která nedisponuje tímto údajem, často nezbytným pro úspěch v tendrech. Právě přizpůsobení požadavkům CSRD je skvělou příležitostí pro zefektivnění chodu firem a zavádění inovací.  A to včetně automatizace a digitalizace sběru dat, což je nezbytný cíl nejen pro firmy, ale i pro stát.


Spoustě firem dnes nefinanční reporting dělá velké starosti: rozsah požadavků, nedostupnost dat na jednom místě, náročná spolupráce se stakeholdery, stupňující se tlak odběratelů. Pomoc si můžete včasnou přípravou, centralizováním sběru dat a automatizaci reportingu. Navíc, pomoci Green0meter můžete spravovat data z celého dodavatelského řetězce, kde každý dodavatel má svůj profil a data se sbírají na jednom místě.


Velmi důležitým faktorem je možnost ověření, zda data odpovídají skutečnosti. Skrze místní partnery v Číně, Indii a Indonésii Green0meter vám může pomoct zajistit to, že svůj nefinanční reporting stavíte na skutečných datech v souladu s legislativou. Soulad s legislativními požadavky vám pak dá nejenom náskok před konkurenci, ale i vysokou přidanou hodnotu – a to jak lepší postavení firmy na trhu, tak i zvýšení celkové hodnoty a atraktivity pro investory.


Pomůžeme vám se všemi starostmi kolem nefinančního reportingu  – kontaktujte Green0meter pro první bezplatnou konzultaci a zjistěte, jak můžete získat konkurenční výhodu!
Hozzászólások


bottom of page